Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW)

Ons streven is leefbaar water voor mens, dier en plant, nú en in de toekomst

Het waterschap werkt aan schoon water in sloten en rivieren, samen met boeren, bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden. Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en is een onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor de mens om te werken, te wonen en te recreëren. Dit doen we voor nu en voor de toekomst. Lees hoe we werken aan schoon en gezond water.

Samenwerken aan schoon en gezond water gaat verder dan de KRW-maatregelen

De KRW-maatregelen zijn, afgezien van de hierboven genoemde maatregelen 3 en 4 waarin samengewerkt wordt met de agrarische sector, vooral maatregelen waarvoor het waterschap zelf aan de lat staat. Werken aan waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit is echter niet een taak voor het waterschap alleen. Daarom wordt ook al jaren samen met gemeenten, natuurorganisaties en burgers hieraan gewerkt. Deze samenwerking zet het waterschap ook de komende jaren door. Dit betekent dat er, naast de KRW-maatregelen, ook andere maatregelen voor waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit genomen gaan worden. Deze overige maatregelen geven invulling aan de doelen voor het ‘overig water’ (pdf, 1.2 MB), wat al het oppervlaktewater betreft wat niet is aangeduid als KRW-waterlichaam. Dit overig water betreft zo’n 95% van het totale oppervlaktewater van dit waterschap.

Samenvatting

Een samenvatting van de voorgenomen maatregelen (onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming) voor het overig water vindt u hier: samenvatting maatregelen in overig water (pdf, 57 kB).

Ambities 'overige water'

Ons algemeen bestuur stelt de ambities voor het ‘overige water’ vast.  De ambities staan in het waterbeheerplan dat later dit jaar ter inzage komt.

10 Maatregelen om de KRW-doelen te bereiken

De afgelopen jaren heeft het waterschap onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van het waterschap en geanalyseerd welke factoren een goede ecologische toestand belemmeren. Op basis hiervan heeft het waterschap 10 KRW-maatregelen geselecteerd voor de periode 2022-2027. Met het uitvoeren van deze maatregelen werkt het waterschap aan het bereiken van de waterkwaliteit- en biodiversiteitsdoelen voor de aangewezen KRW-waterlichamen (pdf, 417 kB) in het beheergebied. Het betreft de volgende maatregelen:

Thema: emissiereductie

  • Emissiereductie rioolwaterzuivering
  • Onderzoek emissiereducte overige rioolwaterzuiveringen
  • Samenwerkingsprogramma emissie reductie en ecologisch beheer in de agrarische sector

Thema: ecologische(re) inrichting van het watersysteem

  • Oplossen één vismigratie knelpunt
  • Optimalisatie negen bestaande sluisvispassages
  • Onderzoek vispasseerbaarheid rijk-regio kunstwerken

Thema: ecologische optimalisatie beheer en onderhoud watergangen en oevers

  • Ecologisch waterbeheer
  • Optimalisatie wettelijk instrumentarium en bevoegdheden van het waterschap

Thema: onderzoek

  • Onderzoek en innovatie

Een korte toelichting op deze ontwerp KRW-maatregelen plan vindt u hier: samenvatting van deze KRW-maatregelen (pdf, 152 kB). Meer informatie over deze maatregelen en de onderbouwing hiervan vindt u in het ontwerp KRW-maatregelen plan 2022-2027 (pdf, 3.2 MB).

Ontwerp KRW-maatregelen 2022-2027

In overleg met andere overheden en maatschappelijke organisaties heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een nieuw maatregelenpakket opgesteld om de waterkwaliteit en biodiversiteit in watergangen en oevers te verbeteren. Deze maatregelen worden uitgevoerd in de periode 2022-2027. De verplichting om deze maatregelen vast te stellen komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van deze richtlijn is schoon en gezond water in alle Europese lidstaten. Op deze maatregelen was inspraak mogelijk tot en met 21 juni 2021.

Programma Gezond Water

De KRW-maatregelen zijn een onderdeel van het Programma Gezond Water. Hiermee werkt het waterschap aan de verbetering van de waterkwaliteit en een goede biodiversiteit in watergangen en oevers.

Plannen voor waterkwaliteit van andere overheden

Water houdt zich niet aan grenzen. Daarom werkt het waterschap nauw samen met de andere partijen binnen het stroomgebied van de Rijn. Hierbij heeft iedere Nederlandse overheid (gemeente, waterschap, provincie, Rijk) een eigen taak op het gebied van waterkwaliteit. Gevolg daarvan is dat er tussen 22 maart 2021 en 21 september 2021 inspraak mogelijk is op diverse plannen met doelen en maatregelen om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Een overzicht van de plannen voor schoon water en de verschillende inspraakperiodes vindt u op de site www.rijnwest.nl/inspraak.

Contact

Sandra van de Reepe
Sandra van de Reepe
Projectleider