Schoon en gezond water

Het waterschap werkt aan schoon water in sloten en rivieren, samen met boeren, gemeenten en andere belanghebbenden. We zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven. We houden toezicht op bedrijven die afvalwater lozen en controleren de waterkwaliteit. Ook investeren we in de waternatuur door de aanleg van vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Rioolwaterzuivering

Wist u dat iedere Nederlander per dag zo’n 116 liter afvalwater produceert, door het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen? Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het gebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag! Dat water verdwijnt bijna allemaal via de (gemeentelijke) riolering naar de rioolwaterzuivering, waar het wordt gezuiverd.

Waterkwaliteit meten

Het waterschap bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wij meten chemische stoffen in het water en onderzoeken welke planten en dieren in het water voorkomen. De informatie die we met de metingen verzamelen laten zien hoe de waterkwaliteit in ons watersysteem is gesteld en hoe dit zich in de tijd ontwikkelt. Op een aantal kaarten is voor diverse onderdelen/criteria de waterkwaliteit in ons gebied in beeld gebracht.

Schoon water: wat kunt u doen?

U kunt zelf ook meehelpen om het water schoon te houden. Door niets weg te spoelen wat niet in het riool thuishoort bijvoorbeeld. Maar ook door milieuvriendelijk te tuinieren, en door geen afval in de sloot te gooien. En wist u dat overvloedig voeren van eenden slecht is voor de waterkwaliteit?

Plastic in het water

20190115 Robert Oosterbroek Walvis 004

Plastic zwerfafval en microplastics hebben veel gevolgen voor de waterkwaliteit. Daarom ondersteunt het waterschap de komst van de Plastic Walvis naar Utrecht

Meld waterverontreiniging!

Bij calamiteiten, bijvoorbeeld vissterfte of olie in de sloot, zorgen we ervoor dat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden en dat het zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Ziet u waterverontreiniging? Wij ontvangen graag uw melding!

Natuur

Het spreekt voor zich dat de natuur gebaat is bij schoon en gezond water. Vissen maar ook planten gedijen erbij. Helaas gedijen er ook sommige soorten bij die hier van nature niet voorkomen (exoten) en die een bedreiging kunnen zijn voor inheemse soorten.

Investeren in schoon water

Het waterschap investeert veel in de waterkwaliteit van de toekomst. Bijvoorbeeld door innovaties bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarbij werken we samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen en het Rijk. Via de Europese Kaderrichtlijn Water speelt ook de EU een belangrijke rol in ons regionale waterbeheer.

Zwemmen

In Utrecht zijn ruim twintig officiële zwemplaatsen in open water. De provincie Utrecht houdt daar toezicht op de zwemwaterkwaliteit. Het waterschap verricht hiervoor de metingen en trekt als dat nodig is ook aan de bel bij langdurig warm weer. Hoge temperaturen kunnen namelijk een risico vormen voor de waterkwaliteit.

Stedelijke waterkwaliteit

stadswater

Gemeenten en waterschap hebben samen de waterkwaliteit van stadswater vastgesteld.

Lozen

Er gelden regels voor lozingen op het oppervlaktewater en het riool. Onze milieu-inspecteurs zien erop toe dat deze regels goed worden nageleefd. We meten iedere maand op 80 punten de kwaliteit van het water.