Toelichting

Onderstaande legenda toont de symbolen die in de legger voorkomen met de bijbehorende uitleg.

Uitleg van de symbolen die in de legger voorkomen
Symbool Toelichting
Symbool waterstaatswerk
Waterstaatswerk:
de waterkering met de daarnaast gelegen zone die van belang is om de veiligheid van de kering te garanderen. Valt uw eigendom in deze zone dan mag u geen activiteiten ondernemen die de waterkering kunnen beschadigen. Denk daarbij aan het planten van bomen en struiken, het graven in of bouwen op een waterkering en het weiden van paarden of koeien. Deze verboden staan beschreven in de Keur, een verordening van het waterschap. Het waterschap kan u in bepaalde gevallen wel een vergunning verlenen voor bovenstaande activiteiten, als de veiligheid maar niet in het geding is. Ook bent u verplicht om het gewone onderhoud uit te voeren. Dat houdt ondermeer in dat u kapotte afrasteringen repareert, maait en distels verwijdert. In de artikelen 2.1, 2.4, 2.5, 3.1.1 en 7.3 van de Keur staat dit precies beschreven. In de Waterstaatwerkzone gelden tevens de beperkingen zoals expliciet aangegeven voor de Beschermingszone.
Symbool beschermingszone Beschermingszone:
is de zone met een breedte van vijftig meter, gelegen naast het waterstaatswerk. Valt uw eigendom in deze zone dan gelden iets minder strenge regels dan in de waterstaatswerk zone: u mag in de beschermingszone niet afgraven (bijvoorbeeld voor het winnen van zand of klei), seismisch onderzoek verrichten, installaties of leidingen met hoge druk installeren of explosiegevaarlijk materiaal opslaan. In de artikelen 2.1, 2.4, 2.5, 3.1.2 en 7.3 van de Keur staat dit precies beschreven.
Symbool dwarsprofiel Dwarsprofiel:
een dwarsdoorsnede van de waterkering, waarbij zowel het in het veld aanwezige als het gewenste profiel getoond wordt.
Symbool referentielijn Referentielijn met subsectiegrens en lengteprofiel:
de aslijn van de waterkering
Symbool kadastraal perceel Kadastraal perceel:
stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht. De percelen worden geregistreerd bij het Kadaster.
Symbool bebouwing met huisnummer Bebouwing met huisnummer:
omtrek van de bebouwing, met huisnummer
Symbool sluis met nummer Sluis met nummer:
kunstmatige waterkering, die de verbinding tussen twee wateren door middel van deuren kan afsluiten of openstellen. De eigenaren van in waterkeringen voorkomende sluizen kunnen door het college verplicht worden deze direct te sluiten.
Symbool gemaal met nummer Gemaal met nummer:
pompstation dat water in of uit een gebied pompt. Een afvoergemaal pompt het water een gebied uit, een inlaatgemaal pompt het water een gebied in.
Symbool duiker met nummer Duiker met nummer:
afsluitbare pijp of koker door de waterkering.
Symbol inlaat met nummer Inlaat met nummer:
afsluitbare pijp die dient om water in te laten in het achterliggende gebied.
Symbool stuw Stuw:
stuw die gesloten wordt als het waterpeil in de boezem een kritische waarde bereikt.
Symbool sifon Sifon:
afsluitbare pijp onder de waterkering door; deze verbindt twee gebieden met een laag waterpeil aan weerszijden van een boezemwater (met een hoog waterpeil).
Damwand of kademuur Damwand/kademuur:
constructie van hout, staal, kunststof of beton die dient ter vervanging van een waterkering van grond.