Nieuwe legger oppervlaktewateren 2018

Er is een nieuwe ‘legger oppervlaktewateren 2018’. Deze legger vervangt grotendeels de ‘legger oppervlaktewateren 2012’ en is op 1 mei 2019 in werking getreden. Wel blijft de legger oppervlaktewateren 2012 gelden voor de aangegeven grijze gebieden die op de leggerkaart 2018 staan.

Meer informatie over leggers

Wat is een legger?

Een legger is een verzameling kaarten (openbaar register) en profielen waarop staat aangegeven waar watergangen liggen en welke afmetingen ze (minstens) hebben. Ook bevat de legger een toelichtende tekst, waarin onder andere staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de watergangen en kunstwerken.

De legger oppervlaktewateren 2018 bestaat uit:

- de leggernota inclusief de bijbehorende toelichting

- de digitale leggerkaart.

Legger oppervlaktewater 2012 blijft gedeeltelijk van kracht

Op een aantal locaties is oppervlaktewater verdwenen. Hierbij is niet direct duidelijk of dit op basis van en conform een melding, vergunning of projectplan heeft plaats gevonden. Het waterschap heeft op basis van luchtfoto’s en de administratie van meldingen, vergunningen en projectplannen bepaald op welke locaties dit mogelijk het geval is.

Besloten is dat op deze locaties de oude legger oppervlaktewater 2012 blijft gelden, totdat alles goed is uitgezocht. Deze locaties zijn op de leggerkaart met een grijs vlak aangeduid. Formeel wordt op die locaties de Legger 2018 niet van kracht en geldt daar nog steeds de legger 2012. Voor deze wijziging ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen, is er niet opnieuw de mogelijkheid om in te spreken. De reden hiervoor is dat de legger uit 2012 in het verleden al ter inzage heeft gelegen. Belanghebbenden hebben toen al de gelegenheid gehad hierop een inspraakreactie te geven.

In 2019 onderzoekt het waterschap deze locaties verder. De uitkomst daarvan wordt in de eerstvolgende legger verwerkt.

Relatie met de Keur

Daarnaast heeft het waterschap een Keur. Dit is een verordening waarin is geregeld welke handelingen onder welke voorwaarden al dan niet zijn toegestaan in of bij waterstaatswerken in het werkgebied van het waterschap. Welke waterstaatswerken dit zijn en waar de regels gelden, staat in de Legger.

Bij de Keur horen Uitvoeringsregels en Beleidsregels. Hierin staan voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. De Uitvoeringsregels bestaan uit een Zorgplicht en Algemene Regels. Het document Beleidsregels bevatten regels waaronder vergunningsplichtige activiteiten kunnen worden toegestaan.

Legger en Keur (inclusief de Uitvoeringsregels en Beleidsregels) vormen als twee-eenheid de juridische basis voor ligging, afmeting, vorm, constructie en het beheer, inclusief toezicht en handhaving en onderhoud van het watersysteem.