Wat is het Watertoetsproces?

Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit beleid uit te voeren. Het proces is er om waterbelangen in ruimtelijke plannen en besluiten te waarborgen.

Ruimte en water als integraal geheel

De watertoets is geen toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan (gemeente, projectontwikkelaar, adviesbureau en/of provincie) en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Onderlinge goede afspraken moeten ervoor zorgen dat het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed op elkaar worden afgestemd.

(Tijds)winst: samenwerking

De grootste winst van het watertoetsproces ligt in het gezamenlijk commitment; de vroegtijdige, wederzijdse betrokkenheid tussen initiatiefnemer en waterbeheerder, die uiteindelijk leidt tot het wateradvies van de waterbeheerder en de expliciete afweging van de wateraspecten in het plan. Die afweging en de verantwoording daarvan krijgen bij voorkeur de vorm van een waterparagraaf in het ruimtelijke plan of besluit. Het gaat daarbij om alle wateren (rijkswateren, regionale wateren, gemeentelijke wateren, particuliere wateren en grondwater) en de waterhuishoudkundige aspecten die een rol spelen (veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit, verzilting en verdroging).

(Tijds)winst proces bij kleine ruimtelijke plannen: gebruik de website

Initiatiefnemers hoeven overigens lang niet altijd letterlijk in gesprek met de waterbeheerder. Met een speciale website (de digitale watertoets: www.dewatertoets.nl) kunnen zij een groot deel van de watertoetsprocedure zelf uitvoeren.

Geen nieuw beleid

De inzet van het watertoetsproces is om het waterhuishoudkundige en het ruimtelijke beleid goed op elkaar af te stemmen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat overheden met het watertoetsproces nieuw beleid maken of dat er nieuwe procedures komen. Het watertoetsproces sluit dus aan bij bestaande procedures en beleid.

Fasen in het proces

Het watertoetsproces kent de volgende fasen: idee, initiatief, ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering. In elke fase spelen de initiatiefnemer en de waterbeheerder hun rol. Formeel is die rol in het watertoetsproces alleen bij de initiatief-, ontwikkel- en besluitvormingsfase. Daarnaast is het van groot belang dat de waterbeheerder actief meedenkt in de ideefase die vooraf gaat aan het formele proces om op die manier de waterbelangen goed meegenomen te krijgen. Ook is het belangrijk dat de waterbeheerder erbij blijft bij de uitvoering van het plan. In het uitvoeringstraject worden vaak keuzes gemaakt die relevant zijn voor het water, maar die niet in een ruimtelijk plan kunnen worden geregeld.


Cartoon: kennis inbrengen