Waarom het Watertoetsproces?

De watertoets moet ervoor zorgen dat er bij de inrichting van ons land bewust rekening wordt gehouden met water. De waterbeheerder en initiatiefnemers (veelal gemeenten) nemen daarvoor samen de waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig mee bij alle ruimtelijke plannen of ingrepen. De watertoets is sinds 1 november 2003 wettelijk verplicht. Het watertoetsproces is juridisch vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Op wat voor plannen heeft de watertoets betrekking?

De watertoets is van toepassing op alle plannen die gevolgen (kunnen) hebben voor water. Denk hierbij aan

  • structuurvisies;
  • stedenbouwkundige (her)inrichtingsplannen;
  • bestemmingsplannen en herzieningen daarop;
  • projectbesluiten, beheersverordeningen en inpassingsplannen;
  • infrastructuurplannen voor wegen en spoorlijnen;
  • landinrichtingsplannen.