De digitale watertoets voor kleinere ro-plannen

Met de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl) kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke plannen een groot deel van de watertoetsprocedure zelf uitvoeren.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

  • U gaat naar de site en tekent daar het plangebied in (het is ook mogelijk een bestand van het plangebied te uploaden). Het plangebied wordt nu geanalyseerd met behulp van een aantal kaartlagen van het waterschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beschermingszones van waterkeringen of een kaart met daarop de gebieden waar extra waterberging nodig is om wateroverlast te voorkomen;
  • U beantwoordt een aantal vragen die betrekking hebben op de mogelijke consequenties van het plan voor het waterschap. Bijvoorbeeld: hoeveel extra bebouwing en verharding komt er als gevolg van het plan bij?

De combinatie van toetsing aan de kaartlagen en de beantwoording van de vragen kan leiden tot drie uitkomsten:

  1. er is geen waterschapsbelang: u krijgt een standaard waterparagraaf die u in uw plan kunt verwerken;
  2. er is een beperkt waterschapsbelang: u krijgt een uitgebreide standaard waterparagraaf met wateradvies die u in uw plan kunt verwerken;
  3. er zijn grote waterschapsbelangen: u neemt deel aan het normale watertoetsproces en heeft hiertoe contact met het waterschap.

Ad 1.  Geen waterschapsbelang

Indien er geen waterschapsbelang is, ontvangt u daarvan per e-mail een bevestiging. De watertoetsprocedure voor het plan is op dat moment direct afgerond. Ter eventuele controle en voor de dossiervorming ontvangt het waterschap een afschrift van de bevestiging.

Ad 2. Beperkt waterschapsbelang

Indien het waterschapsbelang beperkt is, is er sprake van een zogenaamde korte procedure; het ruimtelijke plan valt dan binnen de standaardcriteria van het waterschap. U ontvangt in dat geval per e-mail een standaard waterparagraaf met een wateradvies, welke u aan de toelichting van het ruimtelijke plan kunt toevoegen. Ter controle (en voor de dossiervorming) ontvangt ook het waterschap zelf dit advies, De watertoetsprocedure is hiermee bijna afgerond. Er volgt nu nog een wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1 overleg) dat deel uitmaakt van de totale bestemmingsplan- of projectbesluitprocedure. Dit vooroverleg vindt nadrukkelijk niet plaats via de Digitale Watertoets.

Ad 3. Grote waterschapsbelangen

Indien de waterschapsbelangen groot zijn, dan doorloopt het ruimtelijke plan de reguliere watertoetsprocedure en ontvangt u per e-mail een document dat kan fungeren als gespreksnotitie bij het persoonlijk overleg dat onherroepelijk plaatsvindt tussen u en het waterschap.

Ongeacht de uitkomst van toetsing ontvangt u dus sowieso een e-mail. Het waterschap krijgt hiervan standaard een afschrift. Nota bene: indien iemand anders dan de gemeente de toetsing doorloopt, krijgt ook de gemeente standaard een afschrift van de e-mail.


Contactpersonen bij het waterschap:

Heeft u vragen over het Watertoetsproces? Neem dan contact op met de waterschapsmedewerker die over uw gemeente gaat. Raadpleeg het overzicht (mei 2017): Contactpersonen waterschap voor gemeenten (pdf, 40 kB).

De digitale watertoets
Klik om de digitale watertoets te starten!