Terugblik subsidieronde 2019

Ook in 2019 bleek de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem in trek bij agrariërs. Het hele subsidiebudget voor bodemdaling remmende- en waterkwaliteitsmaatregelen is toegekend. De landbouwsector laat zien graag samen te werken met het waterschap.

Aanpassingen aan de regeling werken

Meer boeren hebben in 2019 gebruik kunnen maken van de regeling, in vergelijking met 2018. Zo is het aantal genomen maatregelen meer dan verdubbeld in 2019 (van 40 naar 108). Dit komt door aanpassingen aan de regeling, na evaluatie van de eerste subsidieronde. Zo zijn bijvoorbeeld de maximale subsidiebedragen voor drinkbakken en veegmachines naar beneden bijgesteld. Ook heeft de provincie Utrecht extra budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2019-2021. De aanpassingen hebben daarnaast voor een verbeterde verspreiding van de subsidieaanvragen over het beheergebied van het waterschap gezorgd.

Variatie en innovatie waterkwaliteitsmaatregelen

Ondanks het lagere subsidiebedrag waren de aanschaf van veegmachines en drinkbakken om oever vertrapping te voorkomen weer de populairste maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Daarnaast was er een grote variatie aan andere maatregelen, waaronder aanpassingen rondom/op het erf om erfafspoeling te voorkomen. Bovendien experimenteerden diverse boeren met innovatieve bedrijfsvoeringmethoden. Het gaat hier om apparatuur zoals bodemsensoren (om bodemvochtgehalte en bodemtemperatuur te meten) en GPS-  en computersystemen, waarbij stappen richting hightech precisielandbouw worden gezet. Deze systemen zijn vaak ook opbrengst verhogend voor de boer: een win-win situatie. Zo verduurzamen we samen de agrarische sector, met minder emissies naar het oppervlaktewater en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Boeren geven aan tevreden te zijn over de regeling: “Het is een gemoedelijke, laagdrempelige regeling. Het geeft toch dat laatste zetje”. Een andere boer is tevreden over de aanschaf van zijn nieuwe drinkbak: “De koeien maken er veelvuldig gebruik van!”

Primeur bodemdaling remmende maatregelen

Ook in 2019 gaven weer tal van boeren aan graag aan de slag te gaan om bodemdaling te vertragen. In gesprekken met het waterschap zijn zo diverse onderwaterdrainage (waterinfiltratie) plannen gemaakt. In totaal wordt op 33 hectare onderwaterdrainage aangelegd, verspreid over het veenweidegebied.
Daarnaast heeft de regeling ook een primeur. Er is een agrariër die lisdodden gaat telen in verbreedde greppels en in slootkanten. Door de greppels constant nat te houden wordt verwacht het onderliggende veen ook te vernatten. Dit is een nieuwe methode.  Daarom worden de grondwaterstanden hier apart in de gaten gehouden.

Overzicht alle maatregelen

In de rechterbalk ziet u een lijst met alle toegekende subsidies, zowel voor de maatregelen in 2019 als in 2018.


Tabel toegekende subsidies

Tabel toegekende subsidies
Maatregelen 2019 2018 Totaal
Drinkbakken en plaatsen ter voorkoming oeververtrapping 46 20 66
Veegmachines ter voorkoming erfafspoeling 36 13 49
Bodemsensoren (fruitteelt) 2 - 2
Digitale spuitcomputer (fruitteelt) 1 - 1
Aanpassing op erf ter opvang perssappen 5 1 6
Overkapping ruige-mest opslag 1 - 1
Natuurvriendelijke oever 1 - 1
Aanleg dakgoot (scheiden waterstromen) 1 - 1
Mechanische onkruidbestrijder 1 - 1
Fertigatie in de fruitteelt 2 2 4
Doseerpomp voor een fertigatie systeem 1 - 1
Aanschaf van GPS apparatuur (bodemverdichting tegengaan) 1 - 1
Erfherstelmaatregelen - 1 1
Spoelplaats met biologische zuiveringsgoot - 1 1
Vast rijpad ter voorkoming oppervlakkige afspoeling - 1 1
Drift reducerende spuitdoppen - 1 1
Totaal aantal maatregelen 108 40 148

Vochtsensor fruitteelt

Waterbak drinkende koeien

Terugblik 1e subsidieronde 2018