Subsidie voor agrariërs die waterkwaliteit verbeteren of bodemdaling remmen

Gepubliceerd op 12 april 2022

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem open per 25 april 2022. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom wordt de subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem ook in 2022 weer opengesteld.

Er is dit jaar € 50.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in daarvoor gevoelige gebieden remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 135.000,- beschikbaar. Het voornemen is om de regeling ook na 2022 jaarlijks open te stellen.

Nieuwe regeling 2022

Voor de waterkwaliteitsmaatregelen zijn er twee categorieën investeringen:

  1. De aanschaf van een drinkbak of een erfveegmachine: hiervoor geldt het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe. Voor de categorie drinkbakken geldt een maximum subsidiebedrag van € 1.750,-, voor erfveegmachines is het maximum € 2.000,-. Er is voor maximaal 20 drinkbakken en maximaal 15 erfveegmachines subsidie beschikbaar.
  2. Voor de andere waterkwaliteitsmaatregelen geldt een eerste openstellingstermijn van 25 april tot en met 15 juli 2022. Na sluiting van de eerste openstellingstermijn wordt de subsidie toegewezen aan goedgekeurde aanvragen. Als er in deze periode meer aanvragen worden ingediend dan er budget is, wordt de subsidie via loting toegewezen. Is er nog budget over, dan volgt een 2e ronde tot en met 31 oktober 2022. Hiervoor geldt dan wel weer het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Voor het nemen van bodemdaling remmende maatregelen geldt dat alle voor bodemdaling gevoelige gebieden in aanmerking komen voor subsidie. Subsidieaanvragen voor deze categorie kunnen van 25 april tot en met 30 september 2022 worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Belangrijkste wijzigingen

In vergelijking met de afgelopen jaren, zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • agrariërs kunnen nu individueel een aanvraag indienen voor waterkwaliteitsmaatregelen;
  • agrariërs die in de vorige periode subsidie ontvangen hebben, komen niet meer in aanmerking voor subsidie voor hetzelfde type maatregelen;
  • de voorwaarde dat alleen subsidie kan worden aangevraagd voor bodemdaling remmende maatregelen in de laagst gelegen delen van peilvakken is vervallen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen agrariërs vanaf 25 april 2022 contact opnemen met een watermakelaar uit hun gebied. De contactgegevens en meer informatie over de regeling zijn te vinden op onderstaande pagina.