Subsidie voor agrariërs die waterkwaliteit verbeteren of bodemdaling remmen

Gepubliceerd op 20 januari 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap, te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen.

Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 210.000 euro beschikbaar, inclusief 100.000 van de provincie Utrecht. Evenals het afgelopen jaar reserveert het waterschap tijdelijk een bedrag van 70.000 euro voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo stimuleren we een goede verspreiding van waterkwaliteitsaanvragen over het werkgebied.

Aanvraag indienen vóór 1 juni 2021

In tegenstelling tot eerdere jaren loopt de stimuleringsregeling dit jaar tot 1 juni 2021. Daarna kunnen agrariërs geen aanvragen meer indienen. De basis voor de regeling, de Landbouwvrijstellingsverordening, loopt eind juni 2021 af. Het waterschap gaat de regeling daarna evalueren.

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.

Evaluatie regeling 2020

In 2020 hebben 72 agrariërs gebruik gemaakt van de regeling. Daarmee zijn 66 subsidies gehonoreerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Populaire maatregelen waren: verplaatsbare drinkbakken en drinkplaatsen om oeververtrapping te voorkomen, veegmachines om afspoeling van vervuild water op het erf te verminderen en fertigatie in de fruitteelt. Hiermee kunnen water en voedingsstoffen veel preciezer toegediend worden aan de fruitbomen.

Initiatieven

Wat betreft bodemdaling hebben zes boeren gebruik gemaakt van de regeling. Via de subsidie nemen ze circa 36 hectare aan bodemdaling remmende maatregelen. Vrijwel alle maatregelen betreffen een vorm van onderwaterdrainage en zijn in de laagst gelegen delen van peilvakken of binnen onderbemalingen uitgevoerd. Hierdoor worden de middelen gestoken in percelen die al het meest gezakt zijn. Verder is een drijfbalk om de oever te beschermen aangevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat een oever verder afkalft. Ook wordt er een luwe zone gecreëerd die ideaal is voor de ontwikkeling van begroeiing.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied. Hij werkt nauw samen met het agrarische collectief, het waterschap en de subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën te komen.

Meer informatie over de regeling

Plaatje voorkant folder

Zie voor meer informatie over de regeling, de eigen bijdrage en de watermakelaars.