Innovatieregeling 2022 tegengaan Bodemdaling

Er liggen grote uitdagingen en opgaven in onze regio op het gebied van bodem, water en klimaat. Met de regeling Regionaal partnerschap voor water en bodem biedt het waterschap al handvatten aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Maar we zijn ook actief op zoek naar innovaties in ons werkgebied. In 2022 is er daarom een (pilot) Innovatieregeling tegengaan bodemdaling, waarbij subsidie beschikbaar is voor vernieuwende technieken, machines of werkwijzen die bodemdaling afremmen.

Nieuwe regeling

Heeft u als agrariër (of als techneut in samenwerking met een agrariër) een nieuw idee om bodemdaling tegen te gaan? Bijvoorbeeld een apparaat of een machine die nog ontwikkeld of gemaakt moet worden? Of een werkwijze die uitgeprobeerd zou kunnen worden? Zo ja, dan kunt u subsidie aanvragen. Lees er meer over op deze pagina. Bij uw subsidieaanvraag kunt u advies krijgen van een zogeheten watermakelaar, om uw idee te bespreken. De gegevens van de watermakelaars vindt u ook op deze pagina.

Vernieuwende ideeën om bodemdaling te remmen

Drukdrainage Spengen op windenergie

Heeft u vernieuwende ideeën om de bodemdaling te vertragen? En bent u agrariër of werkt u samen met een agrariër in het veenweidegebied van De Stichtse Rijnlanden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Op deze pagina leest u er meer over.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Er is subsidie beschikbaar voor praktisch toepasbare innovaties die de bodemdaling afremmen: nieuwe technieken, werkwijzen of machines. Het mag ook gaan om de doorontwikkeling van bestaande technieken, zodat die breder toepasbaar worden in het werkgebied van ons waterschap. Denk hierbij aan nieuwe methoden om de bodem natter te houden, water langer vast te houden, meer schaduw te geven en / of op een andere wijze verdamping van water of uitdroging van de grond tegen te gaan. Voorbeelden van eerdere innovaties (ter inspiratie):

Subirrigatie via molgangen: voorbeeld van innovatie

Subirrigatie Joost Samsom

De draineermachine maakt, als een mol, ondergrondse gangen. Die staan ook in verbinding met de sloot, zodat het water er in en uit kan stromen. Zo wordt het uitzakken van de grondwaterstanden in de zomer tegen gegaan/beperkt en de bodemdaling geremd, door de veenbodem continue vochtig te houden.

Subsidie: voor wie?

De subsidie is beschikbaar voor de volgende doelgroepen die vernieuwende ideeën hebben om bodemdaling af te remmen:

  • agrariërs (of samenwerkingsverbanden waarin agrariërs samenwerken) in gebieden waar sprake is van bodemdaling, zie kaart 8 veen en klei-op-veen gronden van de Keur (kies in de legenda aan de linkerzijde kaartlaag 8).
  • bedrijven of onderwijsinstellingen die innovaties ontwikkelen om bodemdaling tegen te gaan, in samenwerking met een agrariër uit een gebied waar sprake is van bodemdaling.
  • eigenaren van natuurgebieden waar sprake is van bodemdaling.

De gebieden met bodemdaling bij het waterschap zijn de paars/groene vlakken binnen de groene contour (de beheergrens van het waterschap) in onderstaande afbeelding. Om beter te kunnen inzoomen zie kaart 8 veen en klei-op-veen gronden van de Keur (kies in de legenda aan de linkerzijde kaartlaag 8).

Subsidiebijdrage

De subsidie voor Innovaties (nieuw voor het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden) bedraagt maximaal 50.000 euro. Let op: dit bedrag is ook het maximale bedrag dat in 2022 beschikbaar is. De subsidie kan dus gebruikt worden voor 1 aanvraag of voor meerdere aanvragen van kleinere bedragen, (zolang het budget van 50.000 euro beschikbaar is). Het subsidiepercentage bedraagt 100 procent, er vanuit gaande dat er sprake is van niet-productieve investeringen (niet opbrengst verhogend).

Subsidieplafond

Er is 50.000 euro beschikbaar in 2022 voor Innovaties die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Bij overschrijding van dit subsidieplafond wordt bekeken of er in 2023 een vervolg op deze innovatieregeling kan komen.

Monitoring, communicatie en intellectueel eigendom

Meten bodemhoogte in Spengen

Als waterschap willen we de innovaties die een bijdrage krijgen vanuit deze regeling, actief blijven volgen en monitoren. Daarom verwachten we van de aanvragers dat ze actief meewerken aan het monitoren van het project en het uitdragen van de resultaten. Let op: met betrekking tot het intellectuele eigendom van de innovatie geldt dat deze in de vorm van ‘creative commons’ door iedereen gebruikt mag worden. Dat betekent dat noch de aanvrager, noch het waterschap het intellectueel eigendom van de innovatie heeft.

U kunt voor meer informatie of advies contact opnemen met

Gegevens watermakelaars:

Contactpersoon bij het waterschap:

Subsidie aanvragen

Wilt u gebruikmaken van deze subsidiemogelijkheid? Bereid u dan goed voor. U vindt het aanvraagformulier onder het kopje: Aanvraag indienen.

  • u kunt het beste eerst contact opnemen met de watermakelaar in uw regio. Contactgegevens staan elders op deze pagina.
  • vul het format Aanvraagformulier (zie formulier bij aanvraag indienen) in en maak daarin een begroting van de verwachte kosten.
  • verzamel alle offertes of andere prijsopgaven en scan ze in.
  • verzamel benodigd beeldmateriaal dat eventueel ter onderbouwing nodig is (foto’s, schetsen, kadastrale kaart) en zorg dat ze digitaal beschikbaar zijn.
  • als u de aanvraag door iemand anders namens u laat indienen, voeg dan een door u en de gemachtigde ondertekende volmachtverklaring (docx, 47 kB) bij.

Aanvraag indienen

U kunt de aanvraag per e-mail versturen aan innovatiebodemdaling@hdsr.nl. Het aanvraagformulier vindt u hieronder.