Werkwijze baggeren

Natuurbewust

Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) gebeurt het hele jaar door, tenminste zolang er geen ijs ligt. Meestal levert dat geen problemen op. Soms ontkom je er niet aan aanwezige flora en fauna te beschadigen. Om met name het beschadigen van kwetsbare soorten amfibieën en vissen te voorkomen, baggert het waterschap ‘natuurbewust’.

Dit natuurbewuste baggeren gebeurt door het gebruik van een baggerzuigboot (waar mogelijk) en rekening te houden met jaargetijde en gedrag van diersoorten

Voor het natuurbewust baggeren heeft het waterschap richtlijnen opgesteld. In het rapport 'Amfibieën, vissen en baggeren, leest u hier meer over.

Baggerzuigboot of hydraulische kraan

Het baggerwerk gebeurt zoveel mogelijk met een baggerzuigboot. Met de baggerboot (Boot die wordt gebruikt om watergangen als sloten en kanalen uit te baggeren) kan er zeer nauwkeurig gewerkt worden. Alleen de weke, zachte bagger wordt verwijderd. De bodem van de sloot kan intact gelaten worden, en ook de oevers blijven gespaard. Bovendien wordt het water bij de werkzaamheden niet zo troebel.

Op plaatsen waar de baggerzuigboot niet gebruikt kan worden omdat bijvoorbeeld de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) te smal is, gebruikt het waterschap een hydraulische kraan of een baggerschuifboot.

Bij inzet van een hydraulische kraan wordt de bagger vanaf de oever verwijderd met een dichte bak die over de bodem wordt gehaald.
Met de baggerschuifboot wordt de bagger naar één punt geschoven en dan uit de watergang gehaald.
Deze methodes zijn veel minder nauwkeurig en worden alleen toegepast als het niet anders kan.

Jaargetijde en gedrag van diersoorten

Ook het tijdstip van baggeren is van invloed op eventuele natuurschade. Het waterschap zocht daarom uit welke maanden het meest geschikt zijn voor baggerwerk en welke juist helemaal niet. Daarbij is rekening gehouden met de ecologie en het gedrag van de verschillende soorten vissen en amfibieën. Op basis van het onderzoek zijn per deelgebied baggerrichtlijnen opgesteld. In die richtlijnen is beschreven waar, wanneer en op welke wijze gebaggerd kan worden op een manier die de natuur zoveel mogelijk ontziet.

Zo wordt de leefomgeving van kwetsbare soorten ontzien door niet de hele watergang van begin tot eind baggervrij te maken, maar hier en daar een stukje over te slaan, of bijvoorbeeld één kant niet te doen. Beginstukken van zijsloten worden meegebaggerd, om de overgang van die zijsloten naar de watergang wat geleidelijker te maken.

Grote zoetwatermossels die per ongeluk worden opgebaggerd worden weer teruggezet. Wateren waarin de krabbescheer voor komt, worden alleen na september gebaggerd en altijd alleen met de baggerpomp. En de in ons gebied zeer zeldzame rivierdonderpadden worden weggevangen en teruggezet.


Bij het plannen en uitvoeren van baggerwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vissen en amfibieën.