Regelgeving baggeren

Regels

Onderhoud van watergangen, inclusief het op diepte houden ('baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem)'), is aan veel wetten en regels gebonden. Om er een paar te noemen:

  • de Waterstaatswet,
  • de Wet op de waterhuishouding,
  • de Wet bodembescherming,
  • Flora- en Faunawet
  • de Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
  • Wet milieubeheer,
  • uitvoeringsbesluiten,
  • en lokale verordeningen.

En deze lijst is zeker niet volledig!
Belangrijk is dat een onderhoudsplichtige van een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) weet wat hij moet doen en bovendien wanneer.

Onderhoudsplicht waterschap

Ons waterschap heeft ongeveer 9500 km watergangen. Niet alle watergangen zijn even belangrijk voor het goed functioneren van ons hoofdwatersysteem. Daarom worden watergangen onderscheiden in primaire, secundaire en tertiaire watergangen.

Primaire watergangen (ongeveer 1400 km) worden geheel onderhouden door het waterschap. Secundaire watergangen (ongeveer 100 km) worden gebaggerd door het waterschap, voor het schonen (maaien en verwijderen planten) zijn derden onderhoudsplichtig.

Onderhoudsplicht derden

'Derden' zijn eigenaren van aangrenzende percelen. Dit kunnen particulieren zijn, zoals agrariërs, maar ook gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

Voor het schonen (maaien en verwijderen planten) van secundaire watergangen zijn derden onderhoudsplichtig.

In tertiaire watergangen zijn derden onderhoudsplichtig voor zowel het schonen als het baggeren.

Keur en Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?)

In de Keur en de Legger van Watergangen is vastgelegd wie voor een watergang onderhoudsplichtig is en welke voorwaarden van toepassing zijn. Het waterschap controleert of aan deze verplichtingen is voldaan.

Ontvangstplicht aanliggende percelen

Eigenaren van aanliggende percelen zijn verplicht bagger uit watergangen in ontvangst te nemen (op de kant te laten zetten). Ook als zij niet onderhoudsplichtig zijn. Meer hierover leest u in de Keur.

Verdachte gebieden

In 'verdachte gebieden' (stedelijk water, langs grotere verkeersaders, langs spoorwegen, in de buurt van riooloverstorten, in -voormalige- fruitteeltgebieden) is de kans op ernstiger verontreiniging groter. Daar moet eerst gecontroleerd worden of de bagger op de kant gezet mag worden. Het waterschap heeft hiervoor een meerkostenregeling.

Basisdocument Baggerdepots

Ons waterschap heeft samen met de Provincie Utrecht een 'Branchedocument Wm-vergunningen baggerdepots HDSR' opgesteld dat als basis dient bij de vergunningverlening voor (tijdelijke) baggerdepots. Door gebruik te maken van dit document kan de proceduretijd aanzienlijk verkort worden en wordt dubbel werk (herhaling van onderzoek) voorkomen.
Het basisdocument is vanzelfsprekend gericht op het beheersgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het kan echter wel een goed vertrekpunt zijn voor andere waterschappen en provincies.

Gedragscode Flora- en faunawet

Het baggeren door het waterschap heeft direct invloed op de flora en fauna. Om het werken volgens de wet gemakkelijker en inzichtelijker te maken en bovendien niet voor elke activiteit een ontheffing aan te vragen, stelden de waterschappen gezamenlijk een landelijke gedragscode op, die is goedgekeurd door het Ministerie van EL&I. Daarin staan de afspraken en maatregelen voor veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden in relatie tot de beschermde soorten. De gedragscode flora- en faunawet is door het waterschap nader uitgewerkt in de werkprotocollen baggeren.

Werkprotocollen Baggeren.pdf (pdf, 65 kB)

Gedragscode Flora en faunawet voor waterschappen op 6 februari 2012 (pdf, 3 MB)

Brochure gedragscode Flora- en Faunawet (pdf, 4.7 MB)

Meer info?

Bel Erik Boegborn, (030) 634 57 82.