Baggeren

Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) is een belangrijke vorm van onderhoud aan watergangen. Zonder dat onderhoud slibben sloten en grotere watergangen dicht. Daardoor kunnen ze minder water afvoeren, wat bij hevige regenval tot overstromingen kan leiden.
Ook is in een ondiepe watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) minder zuurstof aanwezig. Vissterfte en stank kunnen bij aanhoudende warmte het gevolg zijn.

Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem): taak van wie?

Het waterschap heeft ongeveer 10.000 km watergangen in onderhoud. Het onderhoud aan de grotere (primaire) watergangen doet het waterschap zelf. Dat is over een totale lengte van ruim 1.400 kilometer.

Het onderhoud van de kleinere watergangen (veelal sloten, in totaal zo'n 9.000 km) gebeurt door de eigenaren van aangrenzende percelen. Dit kunnen particulieren zijn, zoals agrariërs, maar ook gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

Vragen?

Heeft u vragen over baggeren of werkzaamheden bij u in de buurt ? Neem dan contact op met de afdeling Ingenieursbureau van het waterschap, via tel. (030) 209 73 61.


Baggeren met een zuigboot

Baggerwerkzaamheden Benschop_DSC1229

Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van watergangen kan op verschillende manieren. Op de foto is een aannemer in Benschop aan het baggeren met een zuigboot. De bagger wordt vanaf de zuigboot met flexibele leidingen naar een baggerdepot (Bewaarplaats waar uitgegraven bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen) gepompt.

Onderhoud van kleinere sloten

Het onderhoud van de kleinere sloten is een verantwoordelijkheid van de aangrenzende eigenaren.

Maaien

Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) wordt vaak verward met het maaien van watergangen.

Grootonderhoudsplan Baggeren

De planning en kostenraming van de tussen 2015 en 2020 door het waterschap uit te voeren baggerwerken zijn vastgelegd in het Grootonderhoudsplan (GOP) Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem).  Dit plan bevat ook een beschrijving van de uitvoeringswijze en randvoorwaarden van de projecten.