Zienswijze op ontwerpvergunningen

Bekijk de ontwerpvergunningen en dien desgewenst uw zienswijze in. Dit kan alleen als u belanghebbende bent.

Het waterschap brengt degene die een zienswijze heeft ingediend op de hoogte van het genomen besluit en van de wijze waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt in dit besluit.

Voorwaarden

U kunt een zienswijze indienen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een ontwerpbesluit genomen die via een advertentie bekend is gemaakt in het Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het ontwerpbesluit betrokken of u bent ingezetene van ons beheergebied. Bij sommige ontwerpbesluiten kunnen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen.
  • U kunt een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit (6 weken). De start en het einde van deze termijn is kenbaar gemaakt in de advertentie van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit in het betreffende Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.


Zienswijze indienen

Met behulp van dit formulier kunt u uw zienswijze schriftelijk (digitaal) indienen. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen?
Neem dan contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving op telefoon (030) 209 73 58.