Voorlopige voorziening

Het maken van bezwaar of het indienen van beroep heeft geen opschortende werking voor de gevolgen van het besluit. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt de genomen beslissing. Dit betekent dat de werkzaamheden bijvoorbeeld al uitgevoerd kunnen worden. Het kan zijn dat het uitvoeren van de beslissing voor u onomkeerbare gevolgen heeft. Om een dergelijke situatie tegen te houden kunt u tijdens de bezwaarschriftenprocedure bij de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen.

Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen is dat € 174,- en voor rechtspersonen € 345,-.
U dient bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de vergunning mee te sturen.

De voorlopige voorziening is geregeld in artikel 8:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht.

Trefwoorden


Indienen voorlopige voorziening

Om de uitvoering van een besluit op te schorten, kan een belanghebbende een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter aanvragen. Dat kan ook online, via het digitale loket Rechtspraak.