Bezwaar maken tegen een verleende vergunning

Bekijk de afgeronde vergunningprocedures en dien desgewenst bezwaar of beroep in. Dit kan alleen als u belanghebbende bent.

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten (gehoord worden). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Bezwaar maken

Let op: voor bezwaren tegen belastingaanslagen geldt een aparte procedure bij de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht). Hier vindt u ook het aparte digitale formulier voor bezwaarschriften tegen belastingaanslagen.

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u als belanghebbende bezwaar maken. U bent belanghebbende wanneer uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Om bezwaar te maken gebruikt u het volgende formulier: bezwaar maken.

Wanneer u inlogt met DigiD kunt u dit formulier direct digitaal insturen. Anders vult u dit formulier volledig in, en na afdrukken en ondertekening stuurt u het, eventueel voorzien van bijlagen, naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ Houten

Of per e-mail naar post@hdsr.nl.

Beroep indienen

Wanneer uw bezwaar is afgewezen, of als het waterschap een besluit heeft genomen volgens de uitgebreide procedure, kunt u beroep indienen bij de rechtbank. Het instellen van beroep kost geld. Voor meer informatie over het instellen van (digitaal) beroep en de kosten hiervan, kijkt u op het digitale loket Rechtspraak.