Uitvoeren van grondboringen en sonderingen en het plaatsen van peilbuizen

Als u grondboringen of sonderingen wilt uitvoeren of peilbuizen wilt plaatsen dan moet dit aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit zijn is afhankelijk van of de genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd bij een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) en/of bij een waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt).

Voor het uitvoeren van grondboringen en sonderingen of het plaatsen van peilbuizen zijn er daarom regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Wanneer het uitvoeren van grondboringen en sonderingen of het plaatsen van peilbuizen plaatsvindt buiten de zone waterstaatswerk van een waterkering dan geldt voor genoemde werkzaamheden alleen de zorgplicht.

Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: onderhoud

Let er bij de aanleg van een werk op dat onderhoud aan de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten), door het waterschap, mogelijk blijft.

Zorg voor: stabiele en sterke waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt)

De kerende hoogte, stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, wordt niet aangetast.

Zorg voor: erosiebestendige bekleding van de waterkering

De opslag van materiaal, materieel en/of grond leidt niet tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Zorg voor: direct herstel bij beschadigingen

Eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, worden direct hersteld. Eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, wordt direct hersteld.

Zorg voor: afvoer van kwel- en regenwater

De afvoer van kwel- en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, wordt niet belemmerd.

Zorg voor: bermen en taluds

Indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken.

Zorg voor: gebruik van bestaande (half) verhardingen

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel wordt gebruik gemaakt van bestaande (half) verhardingen van, naar en op de waterkering.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor het uitvoeren grondboringen en sonderingen en het plaatsen van peilbuizen, kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten: