Waarom stelt het waterschap rond de Lekdijk juist meer voorwaarden?

Het waterschap werkt aan de versterking van de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Deze dijkversterking neemt een lange periode in beslag. Daarom wil het waterschap een ‘profiel van vrije ruimte’ vaststellen. Een zone langs de dijk waar geen (nieuwe) ontwikkelingen mogen plaatsvinden zonder voorafgaand overleg met het waterschap. Als u bijvoorbeeld een garage wil aanleggen binnen deze zone zal het waterschap na gaan of dat consequenties heeft voor de dijkversterking. Het waterschap kiest hiervoor om extra kosten voor de dijkversterking te voorkomen.

We hebben een tiental vragen voor u op een rij gezet:

Wat is een profiel van vrije ruimte primaire waterkeringen?

Het profiel van vrije ruimte is een vrij te houden ruimte voor het blijvend kunnen realiseren van de waterkerende functie van een kering, ook in de toekomst. Tevens is het een toetsingskader bij het verlenen van een vergunning. Dit profiel bestaat uit een zone waar aanvullende regels van toepassing zijn. Dit profiel is alleen opgesteld voor de primaire waterkeringen. Voor ons waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) gaat het om de dijk langs de Neder-Rijn en Lek.

Waarom is een profiel van vrije ruimte nodig?

Ons waterschap werkt in het project Sterke Lekdijk aan de versterking van de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Deze dijkversterking neemt een lange periode in beslag. Daarom heeft het waterschap een ‘profiel van vrije ruimte’ ingesteld, zodat in een zone langs de dijk geen ontwikkelingen met een grote impact mogelijk zijn, tot de dijkverbeteringsplannen duidelijk zijn. Op die manier wil het waterschap nieuwe kapitaalintensieve ontwikkelingen in een zone langs de dijk voorkomen waar mogelijk de dijk versterkt moet gaan worden. Dijkversterkingen worden betaald uit belastinggeld. Als er tussen nu en de uiteindelijke dijkversterking grootschalige dure bouwwerken zouden verrijzen, moet het waterschap veel belastinggeld investeren om de dijk toch te kunnen versterken.

Wat betekent het profiel van vrije ruimte voor mij?

Als uw perceel gelegen is binnen het profiel van vrije ruimte, dan is er aanvullende regelgeving van toepassing. Als u een vergunning aanvraagt, wordt daar rekening mee gehouden.

Wat mag wel en wat mag niet binnen het profiel van vrije ruimte?

In de legger primaire waterkeringen van de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 is geen profiel van vrije ruimte opgenomen. Daarop is deze vraag dus niet van toepassing. Er is op dit moment een nieuwe Keur (met profiel van vrije ruimte) in voorbereiding. Indien de nieuwe Keur door het college van dijkgraaf en hoogheemraden en het algemeen bestuur is vastgesteld en van kracht is geworden, dan hanteert het waterschap voor nieuwe ontwikkelingen een ‘ja, mits’ principe. Dit betekent voor het profiel van vrije ruimte dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de toekomstige dijkversterking niet ernstig gehinderd wordt.

Hebt u plannen voor uitbreiding van uw woning of een andere ontwikkeling? Het waterschap denkt met u mee om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Op het moment dat u uw watervergunning aanvraagt, toetst het waterschap aan de volgende criteria:

  • Sterkte van dijk: hoe waarschijnlijk is het dat een ontwikkeling de komende dijkversterkingsronde direct gaat raken? Hoe verder de voorbereiding van het dijkversterkingstraject is gevorderd, hoe beter het waterschap in beeld heeft wat de consequenties zijn en wat mogelijk is;
  • Impact van ontwikkeling: gaat het om een kapitaalintensieve ontwikkeling? Een klein houten schuurtje heeft een andere impact dan een nieuwe woning;
  • Beheer en onderhoud: kan voor het nieuwe profiel van de dijk het onderhoud en de inspectie goed worden uitgevoerd?.

Kan ik binnen het profiel van vrije ruimte nog een vergunning krijgen voor de bouw van een schuur?

Antwoord: Alleen kleine bouwwerken (ook een kleine schuur) kunnen vergunbaar zijn, mits deze voldoen aan de criteria zoals opgenomen in het beleid.

Heeft het profiel van vrije ruimte ook betrekking op bestaande bebouwing?

Nee, het profiel van vrije ruimte heeft alleen betrekking op nieuwe ontwikkelingen en niet op bestaande bebouwing.

Hoe kan ik het profiel van vrije ruimte inzien?

Antwoord: Het profiel van vrije ruimte (en de waterkeringenzones) is opgenomen in de legger van de primaire waterkeringen. Op de website van ons waterschap kunt u deze legger (incl. profiel van vrije ruimte) inzien: http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=Ontwerp-Legger-Primaire-Keringen-2018. In een legger is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud, wat het onderhoud precies inhoudt en wat de afmetingen van een waterkering zijn.

Hoe ziet het profiel van vrije ruimte er in de legger uit?

In onderstaande illustratie is het profiel van vrije ruimte in een bovenaanzicht weergegeven:

Hoe lang geldt dit profiel van vrije ruimte?

Het profiel van vrije ruimte is geldig zolang dit is opgenomen in een vastgestelde legger. Na een dijkversterkingsronde zal het waterschap een nieuw profiel van vrije ruimte opnemen in de legger primaire waterkeringen.

Is er ook een profiel van vrije ruimte voor de regionale en overige keringen?

Nee, er is geen profiel van vrije ruimte voor de regionale en overige keringen.


figuur met uitsnede legger primaire waterkering

kaart profiel vrije ruimte

De roze zone is de zone waterstaatswerk, de blauwe is de beschermingszone. Beide zones vallen onder het profiel van vrije ruimte.