Ik vind zorgplicht vaag. Kan ik niet een duidelijke regel krijgen?

Voor een aantal handelingen heeft het waterschap bepaald dat een regel niet noodzakelijk is ter bescherming van het watersysteem, waterkering of grondwater. Toetssteen is steeds het belang van waterveiligheid, waterberging, doorstroming, voorkoming/beperkingen van schade en een goede waterkwaliteit. Er is daardoor ruimte voor de initiatiefnemer om te handelen naar eigen behoefte. Daarbij wordt enkel de voorwaarde gesteld dat rekening wordt gehouden met de omgeving en de gevolgen van het handelen. Als initiatiefnemer behoefte heeft aan toetsing van de handeling, kan contact opgenomen worden met het waterschap.