Moet u voor uw werk grondwater onttrekken?

Als bronneerder kunt u te maken krijgen met de regels van het waterschap. Het waterschap is voornemens haar regels grondig aan te passen. Ook voor bronneerders wordt er meer mogelijk zolang zij maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen plannen en rekening houden met een goede waterhuishouding. Hieronder twee voorbeelden wanneer u te maken krijgt met het waterschap. Moet u regelmatig grondwater onttrekken voor u werk? Check dan wat er voor u verandert onder de nieuwe Keur via de vergunningenchecker

Beperkte grondwateronttrekking en lozen op regionaal water

U heeft de opdracht gekregen een kantoorpand te bouwen met daaronder ruimte voor opslag en aansluitingen van nutsvoorzieningen. Deze kelder zal onder maaiveld en gedeeltelijk onder de grondwaterstand aangelegd worden. Voor de bouw is een grondwateronttrekking noodzakelijk.

Door de omvang en diepte van de bouwput  zal een verlaging van de grondwaterstand met 1,60 m noodzakelijk zijn. Het onttrokken grondwater zal geloosd worden op een sloot waarvoor het waterschap bevoegd gezag is. Op basis van de bodemopbouw heeft u bepaald, dat u met het plaatsen van filters rondom de bouwput, het grondwater met een debiet van 90 m3/uur moet onttrekken om de benodigde verlaging te kunnen bewerkstelligen. In totaal zal er gedurende twee maanden circa 131.760 m3 grondwater onttrokken worden. In de buurt zijn geen grondwaterverontreinigingen die beïnvloed worden door de bemaling.

Voor de grondwateronttrekking moet u een melding doen. Onder de nieuwe (ontwerp) Keur gelden meer voorwaarden voor de monitoring.

Grondwater onttrekken en lozen op Rijkswateren

U heeft de opdracht gekregen voor de aanleg van een grote parkeergarage met meerder lagen onder de grond met daarboven een kantoorpand. Voor de aanleg van de parkeergarage en de fundering zal grondwater onttrokken moeten worden.

Door de omvang en diepte van de bouwput zal een verlaging van 3,90 m noodzakelijk is. Het onttrokken grondwater zal worden geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal. Rijkswaterstaat is daarvoor bevoegd gezag. Maar de grondwaterontrekking loopt via het waterschap. Gezien de bodemopbouw worden rondom de bouwput damwanden geplaatst om de toestroom van grondwater te beperken.

Het grondwater moet met een debiet van 290 m3/uur worden onttrokken om de benodigde verlaging te kunnen bewerkstelligen. In totaal zal er gedurende zes maanden  circa 1.252.800 m3 grondwater onttrokken worden. In de buurt zijn geen grondwaterverontreinigingen die beïnvloed worden door de bemaling.

Voor deze grondwaterontrekking moet u een vergunning aanvragen.

Digitale kaart

De eventuele voorwaarden varieren per locatie. U kunt ook zelf in de digitale kaart bij de nieuwe Keur kijken. U geeft de locatie op en kunt per kaartlaag kijken of en zo ja welke regels er gelden. Bent u het er niet mee eens of denkt u dat het niet klopt, dan kunt u via de blauwe knop meteen uw zienswijze indienen. Naar de digitale kaarten. (Bent u niet gewend om te werken met een digitale kaart, bekijk dan de handleiding).


Indienen zienswijze via site

Vindt u dat de wijzigingen in de Keur of de Legger uw belangen schaden? Of denkt u dat de gegevens in de Legger niet kloppen, dan kunt u een zienswijze indienen. Het makkelijkst gaat dit via het digitale loket op de website. U kiest eerst of u een zienswijze indient als organisatie, als individu (burger) met of zonder DigiD.

inlogscherm indienen zienswijze

Met DigiD staan alle standaardgegevens automatisch ingevuld, zonder DigiD moet u eerst uw naam en adresgegevens invoeren. Daarna leidt de app u automatisch langs alle gegevens die wij nodig hebben om uw zienswijze in behandeling te nemen.

Zienswijze indienen per mail of brief

Stuurt u liever een mail of een brief met uw zienswijze? Dat kan uiteraard ook. Tot en met 3 september 2018 (voor de Legger Primaire Keringen tot en met 17 september) kunt u een mail sturen naar post@hdsr.nl of een brief naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Bij een mail of een brief is het belangrijk dat u in ieder geval de volgende onderdelen opneemt:

  • uw naam, adres, woonplaats en emailadres,
  • als u de zienswijze namens iemand anders indient, ook de contactgegevens van deze persoon/personen,
  • of de zienswijze is gekoppeld aan een specifieke locatie (adres, postcode en plaats of XYcoordinaten),
  • op welk stuk de zienswijze ingediend wordt (keur, uitvoeringsregels, beleidsregels of keurkaarten), welk onderwerp (indien bekend hoofdstuk en/of artikel noemen),
  • uw zienswijze.

Verwerking van uw zienswijze

Het algemeen bestuur van het waterschap brengt iedereen die ingesproken heeft op de hoogte over de wijze waarop de inspraakreacties worden verwerkt. Dit gebeurt voordat de Keur, Uitvoeringsregels en Beleidsregels door het algemeen bestuur worden vastgesteld.