Heeft of bewerkt u land bij een dijk of water

Als agrariër of terreinbeheerder kunt u te maken krijgen met de regels van het waterschap. Het waterschap is voornemens haar regels grondig aan te passen. Ook voor landeigenaren wordt er meer mogelijk zolang zij maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen plannen en rekening houden met een goede waterhuishouding. Hieronder enkele voorbeelden wanneer u te maken krijgt met het waterschap. Heeft u te maken met onderstaande situaties? Check dan wat er voor u verandert onder de nieuwe Keur via de vergunningenchecker

Besproeien gewassen

Gaat u gewassen besproeien, dan gaat u waarschijnlijk oppervlaktewater of grondwater onttrekken. Voor het onttrekken van oppervlaktewater geldt zorgplicht of vergunningplicht afhankelijk van de hoeveelheid die wordt onttrokken of het gebruik van een druppelvoorziening. Voor het onttrekken van grondwater geldt een algemene regel of vergunningplicht afhankelijk van toepassing, aanwezigheid van oppervlaktewater, hoeveelheid en diepte waarop het grondwater wordt onttrokken.

Dempen sloot

U kunt uw land effectiever bewerken als de indeling sloten-land wat wordt aangepast, het liefst wilt u een sloot dempen. Sloten zijn belangrijk voor de waterberging, gaat u een sloot dempen, dan zult u moeten compenseren. Onder de nieuwe Keur zijn voorwaarden gesteld voor het dempen van sloten en compensatie, kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met het waterschap.

Ontwikkelen natuur

U heeft landbouwgrond aangekocht en wil natuur ontwikkelen door vernatting. Om vernatting te kunnen realiseren wilt u het peil van het oppervlaktewater aanpassen. Voor het aanpassen van het peil zijn voorwaarden gesteld. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met het waterschap

Digitale kaart

De eventuele voorwaarden variëren per locatie. U kunt ook zelf in de digitale kaart bij de nieuwe Keur kijken. U geeft de locatie op en kunt per kaartlaag kijken of en zo ja welke regels er gelden. Bent u het er niet mee eens of denkt u dat het niet klopt, dan kunt u via de blauwe knop meteen uw zienswijze indienen. Naar de digitale kaarten. (Bent u niet gewend om te werken met een digitale kaart, bekijk dan de handleiding)


Indienen zienswijze via de site

Vindt u dat de wijzigingen in de Keur of de Legger uw belangen schaden? Of denkt u dat de gegevens in de Legger niet kloppen, dan kunt u een zienswijze indienen. Het makkelijkst gaat dit via het digitale loket op de website. U kiest eerst of u een zienswijze indient als organisatie, als individu (burger) met of zonder DigiD.

inlogscherm indienen zienswijze

Met DigiD staan alle standaardgegevens automatisch ingevuld, zonder DigiD moet u eerst uw naam en adresgegevens invoeren. Daarna leidt de app u automatisch langs alle gegevens die wij nodig hebben om uw zienswijze in behandeling te nemen.

Indienen zienswijze per mail of brief

Stuurt u liever een mail of een brief met uw zienswijze? Dat kan uiteraard ook. Tot en met 3 september 2018 (voor de Legger Primaire Keringen tot en met 17 september) kunt u een mail sturen naar post@hdsr.nl of een brief naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Bij een mail of een brief is het belangrijk dat u in ieder geval de volgende onderdelen opneemt:

  • uw naam, adres, woonplaats en emailadres,
  • als u de zienswijze namens iemand anders indient, ook de contactgegevens van deze persoon/personen,
  • of de zienswijze is gekoppeld aan een specifieke locatie (adres, postcode en plaats of XYcoordinaten),
  • op welk stuk de zienswijze ingediend wordt (keur, uitvoeringsregels, beleidsregels of keurkaarten), welk onderwerp (indien bekend hoofdstuk en/of artikel noemen),
  • uw zienswijze.

Verwerking van uw zienswijze

Het algemeen bestuur van het waterschap brengt iedereen die een zienswijze heeft ingediend op de hoogte over de wijze waarop deze wordt verwerkt. Dit gebeurt voordat de Keur, Uitvoeringsregels en Beleidsregels door het algemeen bestuur worden vastgesteld.