Begeleidt u bouwprojecten of werkt u in de ruimtelijke ordening?

Als projectontwikkelaar of aannemer kunt u te maken krijgen met de regels van het waterschap. Het waterschap is voornemens haar regels grondig aan te passen. Ook voor projectontwikkelaars en aannemers wordt er vaak meer mogelijk zolang zij maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen plannen en rekening houden met een goede waterhuishouding. Hieronder enkele voorbeelden wanneer u te maken krijgt met het waterschap. Heeft u te maken met onderstaande situaties? Check dan wat er voor u verandert onder de nieuwe Keur via de vergunningenchecker

Watergang dempen

Watergangen zijn belangrijk voor de aan- en afvoer van water, gaat u een watergang dempen, dan zult u moeten compenseren. Onder de nieuwe Keur zijn voorwaarden gesteld voor het dempen van watergangen en compensatie. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met het waterschap. Mogelijk zijn er binnen het project nog andere aspecten die een rol spelen, zoals het aanleggen van kabels en leidingen of het onttrekken van grondwater, waar het waterschap iets van moet vinden.

Kabels & Leidingen

Als u kabels en/of leidingen wilt aanleggen is er het één en ander in de regelgeving van het waterschap veranderd. Als de kabels en leidingen worden aangelegd bij een watergang (en dus niet bij een waterkering) hoeft u in bijna alle gevallen geen vergunning meer aan te vragen.

Aanleg van bruggen

Als u een brug over water wilt aanleggen is het van belang te weten wat de status is van de watergang. Het kan zijn dat het gaat om een vaarweg of om een watergang die varend wordt onderhouden. Het waterschap stelt dan ook onder de nieuwe keur eisen aan de doorvaarthoogte en –breedte. Voor andere watergangen gelden onder de nieuwe Keur over het algemeen minder strenge eisen.

Digitale kaart

De eventuele voorwaarden variëren per locatie. U kunt ook zelf in de digitale kaart bij de nieuwe Keur kijken. U geeft de locatie op en kunt per kaartlaag kijken of en zo ja welke regels er gelden. Bent u het er niet mee eens of denkt u dat het niet klopt, dan kunt u via de blauwe knop meteen uw zienswijze indienen. Naar de digitale kaarten. (Bent u niet gewend om te werken met een digitale kaart bekijk dan de handleiding).


Zienswijze indienen via de site

Vindt u dat de wijzigingen in de Keur of de Legger uw belangen schaden? Of denkt u dat de gegevens in de Legger niet kloppen, dan kunt u een zienswijze indienen. Het makkelijkst gaat dit via het digitale loket op de website. U kiest eerst of u een zienswijze indient als organisatie, als individu (burger) met of zonder DigiD

inlogscherm indienen zienswijze

Met DigiD staan alle standaardgegevens automatisch ingevuld, zonder DigiD moet u eerst uw naam en adresgegevens invoeren. Daarna leidt de app u automatisch langs alle gegevens die wij nodig hebben om uw zienswijze in behandeling te nemen.

Zienswijze indienen per mail of brief

Stuurt u liever een mail of een brief met uw zienswijze? Dat kan uiteraard ook. Tot en met 3 september 2018 (voor de Legger Primaire Keringen tot en met 17 september) kunt u een mail sturen naar post@hdsr.nl of een brief naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Bij een mail of een brief is het belangrijk dat u in ieder geval de volgende onderdelen opneemt:

  • uw naam, adres, woonplaats en emailadres,
  • als u de zienswijze namens iemand anders indient, ook de contactgegevens van deze persoon/personen,
  • of de zienswijze is gekoppeld aan een specifieke locatie (adres, postcode en plaats of XYcoordinaten),
  • op welk stuk de zienswijze ingediend wordt (keur, uitvoeringsregels, beleidsregels of keurkaarten), welk onderwerp (indien bekend hoofdstuk en/of artikel noemen),
  • uw zienswijze.

Verwerking van uw zienswijze

Het algemeen bestuur van het waterschap brengt iedereen die een zienswijze heeft ingediend op de hoogte over de wijze waarop deze worden verwerkt. Dit gebeurt voordat de Keur, Uitvoeringsregels en Beleidsregels door het algemeen bestuur worden vastgesteld.