Nieuwe basis regelgeving waterschap

Van nee tenzij ... naar ja mits

Het waterschap heeft zijn regelgeving volledig aangepast. De nieuwe regelgeving biedt meer mogelijkheden voor inwoners, bedrijven en andere overheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen plannen en rekening te houden met een goede waterhuishouding.

Ieder waterschap legt regels om het waterbeheer in goede banen te leiden vast in de Keur. De bestaande Keur past niet meer in onze veranderende wereld. We willen regels die eenvoudig zijn, kosten besparen en vooral meer ruimte bieden. Daarom heeft het waterschap een volledig nieuwe Keur opgesteld. Een ja, mits-Keur waarin we er vanuit gaan dat mensen die plannen maken voor op of aan het water, daar verantwoordelijk mee om gaan.

vergunning checker

Waar nodig heeft het waterschap ook het bijbehorende kaartensysteem (de Legger) aangepast. De Legger is een digitaal kaartensysteem waarin precies staat aangegeven wat de ligging van een waterkering (dijk/kade) of een watergang (sloot/kanaal/rivier) is en wat de breedte, diepte en profiel van de oever of kering is. Wat de onderhoudsverplichtingen zijn en wie onderhoudsplichtig is.

U kunt eenvoudig nagaan wat er voor u verandert onder de nieuwe Keur en nieuwe Leggers ten opzichte van de huidige regelgeving via de vergunningenchecker-ter inzage.

Nieuwe Keur en Legger in de inspraak; Profiel van vrije ruimte

Tegelijk met de Keur zijn de Leggers aangepast: de verzameling kaarten waarin is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van elke watergang en elke waterkering (kade of dijk). In de legger staat ook wat het onderhoud  inhoudt en op welk gebied dit van toepassing is. De inspraak op de (ontwerp) - Legger Primaire waterkeringen, waarin opgenomen het Profiel van vrije ruimte, loopt nog tot en met 17 september 2018.

U kunt kennis nemen van de ontwerp-Keur, de bijbehorende uitvoeringsregels, beleidsregels, keurkaarten en de (ontwerp) Leggers. Als u vindt dat de nieuwe regels uw belangen schaden of dat gegevens in de kaart niet kloppen, kunt u voor de ontwerp-legger voor Primaire waterkeringen nog tot en met 17 september een zienswijze indienen.

U kunt thuis alle documenten inkijken. Dat kan via een digitale kaart. U geeft uw adres op en kunt per kaartlaag kijken of en zo ja welke regels er gelden. Bent u het er niet mee eens of denkt u dat het niet klopt, dan kunt u via de blauwe knop meteen uw zienswijze indienen. Naar de digitale kaarten

inspraak app keur

Uitleg gebruik digitale kaart (pdf, 524 kB)

Heeft u een huis bij een dijk of een watergang?

Heeft of bewerkt u land bij een dijk of watergang?

Werkt u in de bouw of de ruimtelijke ordening?

Wilt u meer weten over het Profiel van vrije ruimte?

Werkt u liever van papier?

De eenvoudigste manier om de nieuwe regelgeving te bekijken kan via bovenstaande links naar de verguningenchecker en de digitale kaarten. Werkt u liever niet via deze kaart dan zijn er twee andere mogelijkheden om kennis te nemen van de nieuwe regels. U kunt direct in de ontwerpteksten lezen via deze pdf's:

U bent ook van harte welkom om een afspraak te maken op het kantoor van het Waterschap in Houten. Belt u even voor een afspraak 030 209 5700.

In beide gevallen kunt u dan een zienswijze mailen of een brief sturen: meer info over indienen zienswijze.