Actualisatie Keur en Leggers

Nieuwe Keur en Leggers

De Keur en Leggers zijn onderdeel van de regelgeving van het waterschap en worden regelmatig geactualiseerd. Op deze pagina vind u een overzicht van de wijzigingen.

Huidige Leggers

De volgende Leggers heeft het waterschap op dit moment:

Aanpassingen in 2020

In 2020 actualiseert het waterschap een groot deel van de regelgeving met het oog op de nieuwe Omgevingswet. Hieronder kunt u zien wat we op dit moment aanpassen.

Deze aanpassingen lagen van 4 mei tot en met 14 juni ter inzage. Tijdens de terinzageperiode had u, als belanghebbende, de mogelijkheid uw zienswijze te geven op deze wijziging van de keur en de leggers.

Op 7 oktober worden de aanpassingen besproken in en naar verwachting vastgesteld door het Algemeen Bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen). Later dit jaar zal dan de nieuwe regelgeving van kracht worden.

Aanpassingen Keur

Artikel 3.1 van de Keur wijzigt.

Dit artikel gaat over de zorgplicht en geeft aan waar initiatiefnemers bij activiteiten rekening mee moeten houden. Aan het artikel wordt toegevoegd dat dit naast handelen ook ziet op nalaten.

Op deze pagina vindt u informatie over de aanpassing van de Keur

Aanpassingen Legger Oppervlaktewateren

De wijzigingen betreffen o.a. aanpassing van definities. Ook de leggerkaart is geactualiseerd. De grijze gebieden uit de Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?) 2018 zijn uitgezocht en verwerkt. Dit waren locaties waar ten opzichte van de Legger 2012 oppervlaktewaterlichamen waren verdwenen en niet duidelijk was of dit op basis van én conform een melding, vergunning of projectplan had plaats gevonden. Verder zijn onder andere recent uitgevoerde werkzaamheden op de kaart verwerkt en is een aantal beschermingszones verminderd, waardoor er voor eigenaren minder beperkingen gelden.

Op deze pagina vindt u informatie over de aanpassing Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?) Oppervlaktewateren

Aanpassingen Legger diverse Waterkeringen

De Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?) voor de primaire kering langs de Neder-Rijn en Lek

De wijzigingen betreffen o.a. aanpassing aan nieuwe wetgeving. Ook de leggerkaarten worden geactualiseerd. Zo is de waterkeringenlijn aangepast bij de verlegde oostelijke voorhavendijk van de Beatrixsluis en waar de waterkeringenlijn in Schoonhoven eindigt.

Op deze pagina vindt u informatie over de aanpassing Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?) Primaire Keringen.

De Legger van de primaire waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Deze legger wordt ingetrokken, omdat de status van de niet direct kerende primaire waterkering (Een primaire waterkering keert het water van zee of grote rivier (dijk)) langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (C-kering) is komen te vervallen.

De Legger voor de regionale waterkeringen

De wijzigingen betreffen o.a. aanpassing van vervallen wetgeving. Ook de leggerkaarten worden geactualiseerd. Zo wordt de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (voormalige C-kering) opgenomen als regionale waterkering (Waterkeringen die de polders beschermen tegen het water uit de hoger gelegen boezemwateren). Ook worden recent uitgevoerde kadeverbeteringen waarbij de waterkering is verlegd of aangepast, op de kaarten verwerkt.

Op deze pagina vindt u informatie over de aanpassing Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?) Regionale Keringen.