Regelgeving waterbeheer uitgelegd

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten waaraan naast u ook wij als waterschap moeten voldoen. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Op deze verzamelpagina treft u een overzicht aan. Alle verordeningen van De Stichtse Rijnlanden kunt u via de regelgeving-zoeker inzien.

luchtfoto groene hart

De Keur

In de keur staat wat wel en niet mag op of aan de waterkeringen (dijken en kades) en watergangen. De regels maken het mogelijk dat het waterschap het onderhoud aan watergangen en waterkeringen goed kan uitvoeren. Vergunningplichtige activiteiten worden getoetst aan de beleidregels. Voor andere activiteiten gelden de algemene regels.

Legger

De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur van het waterschap en Algemene regels bij de Keur. Het bestaat uit een set van kaarten van het beheergebied. Daarop staat welke rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen, sluizen et cetera.) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem.

Omgevingswet (in ontwikkeling)

De Omgevingswet vervangt een flink aantal wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving tot één integrale wet. Wetten en regelgeving met betrekking tot ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld in de Omgevingswet. Dit betekent dat ook de Waterwet opgenomen wordt in deze nieuwe wet. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen, er wordt nu gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving. Deze Algemene Maatregelen van Bestuur zijn deze zomer in consultatie. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking.

Benieuwd naar de laatste stand van zaken en allerlei achtergrondinformatie? Kijk dan op de speciale website over de Omgevingswet.

Waterschapswet

De Grondwet vereist voor de waterschappen een aparte zogenaamde organieke wet, de Waterschapswet. Hierin zijn de organisatie, het bestuur (ook verkiezingen), diverse financieringsbepalingen en de verordenende bevoegdheid van het waterschap (zoals die voor de keur) geregeld.

Waterwet

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Hierbij vormen het Waterbesluit en de Waterregeling een uitwerking van de bepalingen van de Waterwet.

Wet milieubeheer

De Waterwet regelt het overgrote deel van de watergerelateerde milieuaspecten. De Waterwet ziet met name toe op het watersysteem. Dit terwijl de betreffende regels uit de Wet milieubeheer toezien op de waterketen. Hieronder vallen bijvoorbeeld lozingen in rioolstelsels.

De Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Inhoudelijk regelt de Wabo ondermeer de vergunningplicht voor indirecte lozingen met daaraan gekoppeld een adviesrecht voor de waterbeheerder.

Landschapsverordening Provincie Utrecht

Voor activiteiten in het gebied zoals graven of dempen van water is ook een ontheffing op basis van de Landschapsverordening nodig van de Gedeputeerde Staten.

Verordening Ruimte

De landschapsverordening van de Provincie Zuid Holland is opgenomen in de Verordening Ruimte.

Activiteitenbesluit agrarisch in beeld.

Een handige pagina voor agrariërs over het activiteitenbesluit.

Regelgeving lozingen; Activiteitenbesluit en meer

De lozingenbesluiten, waarmee verreweg de meeste lozingen worden geregeld onderscheiden zich van elkaar in de doelgroep waar ze op van toepassing zijn. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing op inrichtingen in de zin van de Wm. Het Besluit lozing afvalwater huishoudens beperkt zich tot particuliere huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen richt zich op het overige lozen.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Watertoetsproces
Het waterschap adviseert bij de planvorming van ruimtelijke plannen, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) procedure. Medewerkers van het waterschap adviseren tijdens een vooroverleg actief over het plan. Het waterschap toetst een ruimtelijk plan dus niet achteraf. Dit planproces wordt in Nederland het watertoetsproces genoemd.

Wet bodembescherming (Wbb)

De Wbb maakt duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden de sanering van verontreinigde bodem en grondwater door middel van de Wbb geregeld. Ook lozingen in of op de bodem kunnen op grond van de Wbb worden gereguleerd.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan het gebruik van grond, bagger en steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. Dat is nodig om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen. Het aanleggen van een dam of een kademuur, maar ook het dempen van een sloot met grond of bagger, is dus aan voorwaarden gebonden. Als deze materialen in of bij een watergang worden gebruikt is het waterschap bevoegd gezag. Meer informatie staat op de site van het Meldpunt bodemkwaliteit. Hier is te vinden of de toepassing gemeld moet worden en kan de melding worden ingediend.

Besluit bodemkwaliteit op wetten.nl

Meldpunt bodemkwaliteit

Handboek Water

Voor meer informatie verwijzen we u ook naar het Handboek Water op de website van het Kenniscentrum InfoMil en de Helpdesk Water.

Webshop Vergunning, toezicht en schouw

Heeft u plannen om activiteiten in, op of bij water of een waterkering uit te voeren? Of wilt u meer informatie over de schouw? Kijk dan in de webshop van Vergunningverlening, toezicht en schouw.