Handhavingsverzoek indienen

U denkt dat iemand regels overtreedt? U kunt het waterschap vragen hier tegen op te treden. Dat heet een verzoek om handhaving. Een verzoek om handhaving is niet hetzelfde als een klacht. Voor het indienen van een verzoek om handhaving moet u belanghebbende zijn.

Voorwaarden

U kunt alleen een verzoek om handhaving indienen als u ‘belanghebbende' bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Dat is bijvoorbeeld als uw buurman iets bouwt waarvoor geen vergunning is verleend. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een steiger bouwt zonder vergunning. U kunt geen anoniem verzoek om handhaving indienden. De afweging of u belanghebbende bent is namelijk onderdeel van het besluit om wel of niet op te treden.

Hoe ziet een verzoek tot handhaving er uit?

Uw verzoek bevat in ieder geval:
- Uw handtekening
- De datum
- Een omschrijving van wat u verwacht van ons

Procedure

Het waterschap beoordeelt het verzoek om handhaving en bepaalt welke vervolgstappen worden genomen. Als er geen sprake blijkt te zijn van een overtreding, wordt het verzoek om handhaving afgewezen. Is er wel sprake van een overtreding dan wordt onderzocht of deze gelegaliseerd kan worden. Is dat niet het geval dan treedt het waterschap op. Een gebouwd bouwwerk moet dan bijvoorbeeld weer afgebroken worden.

Termijn

Het waterschap moet binnen een redelijke termijn een beslissing nemen op het verzoek. Afhankelijk van de (mogelijk) overtreden regelgeving kan deze termijn verschillen. Over het algemeen is deze termijn 8 weken (artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht).


Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoon (030) 209 73 58.

Handhavingsverzoek indienen

U kunt een verzoek tot handhaving indienen bij het waterschap. U stuurt uw handhavingsverzoek naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ Houten

U kunt uw verzoek tot handhaving ook mailen naar post@hdsr.nl.