Subsidies

Het waterschap ondersteunt graag initiatieven die bijdragen aan het vergroten van waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in ons waterschapsgebied. Denk hierbij aan initiatieven die door inwoners gedaan worden om wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) te voorkomen. Of initiatieven vanuit agrariërs om bodemdaling en klimaatverandering tegen te gaan.

Op deze pagina staat een overzicht van alle lopende subsidiemogelijkheden.


Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Het waterschap steunt met deze subsidieregeling lokale, particuliere, initiatieven die zorgen voor meer waterbewustzijn. Het is hierbij belangrijk dat er sprake is van een collectief, maatschappelijk element. Meer informatie over de subidieregeling vind u op de pagina "Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven". De complete regeling is hieronder te downloaden. Wilt u gebruik maken van deze subsidiemogelijkheid? Vraag direct digitaal aan.

Subsidie Regionaal partnerschap voor water en bodem

Speciaal voor agrariërs die kansen zien om de waterkwaliteit te verbeteren of bodemdaling te vertragen. Tenminste twee of meer agrariërs nemen samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling vertragen, komen in aanmerking.

De complete regeling is hieronder te downloaden. Wilt u gebruik maken van deze subsidiemogelijkheid? Vraag direct digitaal aan bij het waterschap. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.