Lozen op of in de bodem

Lozen van water op of in de bodem

Voor lozingen op of in de bodem is de gemeente of de provincie het bevoegd gezag. Voor lozingen ondieper dan 10 meter beneden het maaiveld neemt u contact op met de gemeente. Voor lozingen dieper dan 10 meter beneden het maaiveld neemt u contact op met de provincie.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
Putdeksel

Lozen van water op de bodem
Attentie

Voor het lozen van water op de bodem is de gemeente het bevoegd gezag.

Grondwater terugbrengen in hetzelfde watervoerend pakket (retourbemaling)
Attentie

U wilt onttrokken grondwater terugbrengen in hetzelfde watervoerend pakket (retourbemaling). Retourbemalen zelf is niet vergunningplichtig. In de vergunning voor het onttrekken van grondwater wordt ook de retourbemaling meegenomen.

Lozen in de bodem (in een ander watervoerend pakket)
Attentie

U wilt grondwater lozen in de bodem (in een ander watervoerend pakket). Hiervoor is de gemeente of provincie bevoegd gezag.

 • Gemeente is bevoegd gezag voor lozingen tot en met 10 meter beneden maaiveld.
 • Provincie is bevoegd gezag voor lozingen dieper dan 10 meter beneden maaiveld, óf als de lozing plaatsvindt binnen een inrichting waarvoor de provincie het bevoegd gezag is.

Infiltreren van water in de bodem
Attentie

U wilt onttrokken water infiltreren in de bodem. In twee situaties is de Provincie het bevoegd gezag:

 • Infiltraties ten behoeve van industriële toepassingen
 • Infiltraties ten behoeve van openbare drinkwatervoorziening

Wanneer in de vergunning voor het onttrekken van grondwater ook de infiltratie in de bodem wordt geregeld door middel van voorschriften, is het waterschap bevoegd gezag.


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

Voorkeursvolgorde bij lozen
Attentie

De voorkeursvolgorde is opgenomen in de Wet milieubeheer (artikel 10.29a). Deze voorkeursvolgorde houdt in dat 'schoon' afvalwater, zoals afstromend hemelwater, grondwater en koelwater, bij voorkeur ter plaatse in het milieu terug komt door lozing op het oppervlaktewater of in de bodem. Ook licht verontreinigd afvalwater wordt bij voorkeur, eventueel na een zuiveringsstap, ter plaatse terug in het milieu gebracht.