Lozen van water op riolering

Voor indirecte lozingen (lozingen op een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel) is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. De gemeente of de provincie is bevoegd gezag voor de Wabo. Het waterschap is formeel adviseur en toezichthouder bij indirecte lozingen.

Een groot aantal indirecte lozingen is geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah). Ook voor deze lozingen is de gemeente of provincie het bevoegd gezag. Lees hier over op onze pagina regelgeving.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
lozen na bronnering

Lozen van water op het riool
Attentie

De gemeente of de provincie is bevoegd gezag voor de Wabo. Het waterschap is formeel adviseur en toezichthouder bij indirecte lozingen. Voor indirecte lozingen (lozingen op een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel) is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing.

Lozen van water op RWZI
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Voor lozingen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is de Waterwet van toepassing en is het waterschap bevoegd gezag.

De persleiding naar de RWZI kan behoren tot het zuiveringtechnische werk, zodat ook voor het lozen op de persleiding de Waterwet van toepassing is.

Bel de afdeling vergunningverlening voor meer informatie: 030-634 5700


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

Zuiveringsheffing
Belastingplicht

Voor het lozen van water op een riool betaalt u zuiveringsheffing. Meer informatie hierover vindt u op onze Belastingpagina.

Voorkeursvolgorde bij lozen
Attentie

De voorkeursvolgorde is opgenomen in de Wet milieubeheer (artikel 10.29a). Deze voorkeursvolgorde houdt in dat 'schoon' afvalwater, zoals afstromend hemelwater, grondwater en koelwater, bij voorkeur ter plaatse in het milieu terug komt door lozing op het oppervlaktewater of in de bodem. Ook licht verontreinigd afvalwater wordt bij voorkeur, eventueel na een zuiveringsstap, ter plaatse terug in het milieu gebracht.