Lozen op oppervlaktewater

U wilt water lozen op oppervlaktewater. Hierbij beoordeelt het waterschap het kwalitatieve aspect van de lozing, maar ook de hoeveelheid (kwantiteit) van het water dat u wilt lozen. Vaak is het nodig dat u een melding doet, maar in bepaalde gevallen is zelfs een vergunningaanvraag noodzakelijk.

Daarnaast kan het zijn dat u een verontreinigingsheffing moet betalen voor het lozen op oppervlaktewater.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
lozen op oppervlaktewater

Reinigen en conserveren, of onderhoud van objecten
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een object, bijvoorbeeld een brug, reinigen en/of conserveren. U moet hierbij maatregelen nemen om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt. Dit kan ook het geval zijn bij sloop- renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Deze werkzaamheden moet u dan ook melden bij het waterschap. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Bronneringswater lozen op oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Wanneer u bronneringswater wilt lozen op oppervlaktewater, kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing (hoeveelheid) kunt volstaan met een melding. Hiervoor moet u wel voldoen aan de Algemene regel voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater.

Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater vanuit een proefbronnering of bodemsanering in het zin van de Wet bodembescherming lozen op oppervlaktewater. Dit water kan stoffen of bestanddelen bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. U moet hiervoor een melding doen. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Huishoudelijk afvalwater lozen via een IBA
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt huishoudelijk afvalwater via een IBA op oppervlaktewater lozen. Lozingen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van een inrichting zijn geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Onder het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) vallen lozingen van particuliere huishoudens. Lozingen die niet afkomstig zijn van een particulier huishouden of van een inrichting vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Hiervoor moet u een melding doen op grond van het besluit dat van toepassing is.

Water lozen uit een tijdelijk baggerdepot
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Het tijdelijk opslaan van grond en baggerspecie die daarna nuttig wordt toegepast valt onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Voor de nuttige toepassing van bouwstoffen en grond of baggerspecie op of in de bodem is de gemeente het bevoegd gezag op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Het afvalwater uit een baggerdepot voor het tijdelijk opslaan van baggerspecie dat later nuttig zal worden toegepast, mag worden geloosd op oppervlaktewater. U moet voldoen aan de zorgplicht uit het Besluit Bodemkwaliteit voor het lozen van afvalwater. U hoeft dit lozen niet afzonderlijk te melden.

Water lozen uit een niet-tijdelijk baggerdepot
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Als het materiaal na tijdelijke opslag niet nuttig wordt toegepast volgens het Besluit bodemkwaliteit, dan zijn de regels uit het Besluit bodemkwaliteit voor tijdelijke opslag niet van toepassing. De berging van dit soort baggerspecie in depots wordt beschouwd als storten en valt daarmee onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Voor het lozen van water op oppervlaktewater vanuit dit soort baggerdepots heeft u een Watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online.

Oppervlaktewaterlozing
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Wanneer u niet kunt voldoen aan de Algemene Regels voor het lozen op oppervlaktewater is het nodig dat u een vergunning aanvraagt. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Hemelwater lozen op oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Voor het lozen van hemelwater van daken en overige verhardingen gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen of het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Afvloeiend hemelwater mag in de meeste situaties zonder verdere restricties (uitzondering: zie onder meer info) op het oppervlaktewater worden geloosd.

Drainagewater lozen op oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Lozingen met het oog op de ontwatering van gronden (drainage) in gebieden die niet gevoelig zijn voor verdroging en bodemdaling zijn toegestaan zonder vergunning of melding. Dit is geregeld in artikel 3.9, lid 2 van onze Keur.

Drainagewater lozen op oppervlaktewater in aangewezen gebieden
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van een drainage en lozing hiervan in gebieden die gevoelig zijn voor verdroging en bodemdaling is het nodig om een Watervergunning aan te vragen. Deze gebieden zijn aangegeven op een kaart. Dit is geregeld in artikel 3.9, lid 1 van onze Keur.


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

Verontreinigingsheffing
Belastingplicht

Voor het lozen van water op oppervlaktewater betaalt u een verontreinigingsheffing. Lees meer over deze regelingen via de links. Meer informatie over deze heffing vindt u in ons Belastingloket.

Voorkeursvolgorde bij lozen
Attentie

De voorkeursvolgorde is opgenomen in de Wet milieubeheer (artikel 10.29a). Deze voorkeursvolgorde houdt in dat 'schoon' afvalwater, zoals afstromend hemelwater, grondwater en koelwater, bij voorkeur ter plaatse in het milieu terug komt door lozing op het oppervlaktewater of in de bodem. Ook licht verontreinigd afvalwater wordt bij voorkeur, eventueel na een zuiveringsstap, ter plaatse terug in het milieu gebracht.

Uitlogende materialen
Attentie

Door uitloging van toegepaste materialen kan het hemel- en oppervlaktewater wat hiermee in aanraking komt verontreinigd raken. Om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen kunt u het beste duurzame materialen gebruiken. In de documenten waarin wordt aangegeven wat wel en niet wordt aangeraden.