Is het dicht bij of in een watergang?

Bouwen, objecten in en naast een watergang

In de Keur (artikel 3.3) is opgenomen dat (zonder watervergunning) niet gebouwd mag worden en geen werken (waaronder bijvoorbeeld verkeers- en reclameborden) geplaatst mogen worden in watergangen en bijbehorende beschermingszones. Daarnaast mogen hier (zonder watervergunning) geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Om het watersysteem te beschermen worden voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn bedoeld om negatieve effecten op de stabiliteit van de taluds, de bergingscapaciteit en de doorstroomcapaciteit van de watergang te beperken. De beschermingszone is ook bedoeld voor onderhoud en voor de opvang van maaisel, bagger en specie. In de legger oppervlaktewater staat aangegeven waar de watergangen en bijbehorende beschermingszones liggen. Er is onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire watergangen. Meer informatie hierover is terug te vinden via de link in de rechterkolom.

Meer info en direct regelen:

Aanleggen van een dam (en duiker)

Door de plaatsing van een dam met duiker wordt de watergang plaatselijk smaller. Hierdoor vermindert ook de doorstroming van het water en kan er opstuwing ontstaan. Als de dam meer dan 25 m² van de bergingscapaciteit wegneemt, zijn ook compenserende maatregelen nodig. Voor het aanleggen van een dam met duiker is toestemming van het waterschap nodig. In tertiaire watergangen in niet-stedelijk gebied (m.u.v. het Kromme Rijngebied) geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 6). Voor het plaatsen van een dam met duiker in andere watergangen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.3 van de Keur).

Meer info en direct regelen:

Aanleggen van een brug

Het waterschap stelt eisen aan de constructie van een brug om te voorkomen dat de stabiliteit van de oevers van de watergang in gevaar komt. Daarnaast worden eisen gesteld aan de hoogte van de onderkant van de brug ten opzichte van het waterpeil, de doorstroombreedte en doorvaartbreedte en het plaatsen van pijlers in de watergang.
Voor bruggen over tertiaire watergangen geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 7). Voor bruggen over andere watergangen en bij waterkeringen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur).

Meer info en direct regelen: