Graven of verbreden van watergangen

U wilt een watergang graven of verbreden. Misschien is het nodig dat u dit meldt bij het waterschap. Of dat u zelfs een vergunning aanvraagt. Op deze pagina leest u hier meer over.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
graven oppervlaktewater

Graven van een watergang met uitsluitend een bergende functie
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Voor nieuw te graven oppervlaktewateren die in verbinding staan met het watersysteem, gelden Algemene Regels. Voorwaarde is wel dat ze niet bij waterkeringen en/of hun beschermingszone liggen en uitsluitend een waterbergende functie hebben. Wanneer u aan de Algemene Regels voldoet, kunt u volstaan met een melding.

Verlengen/verbreden van een tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een tertiaire watergang, die in verbinding staat met het watersysteem, verbreden of verlengen. Wanneer u voldoet aan de Algemene Regels kunt u volstaan met een melding bij het waterschap.

Bekijk voor de status van uw locatie de interactieve kaart van de leggers oppervlaktewater en waterkeringen.

Graven van overige watergangen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw nieuw te graven of te verbreden/verlengen watergang niet aan de voorwaarden van de Algemene Regels, dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Verlengen/verbreden van overige watergangen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt een andere dan tertiaire watergang, die in verbinding staat met het watersysteem, verbreden of verlengen. Hiervoor moet u bij het waterschap een vergunning aanvragen.

Bekijk voor de status van uw locatie de interactieve kaart van de leggers oppervlaktewater en waterkeringen.

Bergingsgebied aanleggen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt een waterbergingsgebied aanleggen. Hiervoor heeft u een vergunning nodig van het waterschap. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online.


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

Voorkom graafschade
Attentie

Voorkom graafschade bij het leggen van kabels en leidingen, en ook bij het baggeren.

Doe een Klic-melding.

Leggers
Attentie

De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur van het waterschap en Algemene Regels bij de Keur. Het bestaat uit een set van kaarten van het beheergebied. Daarop staat welke rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen, sluizen et cetera.) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem.

Graven water zonder verbinding
Attentie

Voor het graven van oppervlaktewater dat niet in verbinding staat met het watersysteem, zoals vijvers en poeltjes, geldt geen vergunning- of meldplicht.

Inzet materieel in watergang bij werkzaamheden
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Wilt u tijdens de bouwwerkzaamheden gebruik maken van een object in de watergang, bijvoorbeeld een ponton? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Dit kunt u direct regelen via het Omgevingsloket Online.

Watergang bij een dijk
Attentie

Wilt u activiteiten uitvoeren in, op, of bij een watergang langs een dijk? Dan gelden de activiteiten met betrekking tot werken bij een dijk voor u en niet die van "aan, op of bij water". Kijk hiervoor bij de gerelateerde activiteiten en producten onder 'Zie ook'.

Onderhoudsplicht gewoon onderhoud watergang
Onderhoudsplicht

In de Keur en de Legger van het waterschap is vastgelegd wie onderhoudsplichtig is. Het gewoon onderhoud aan een watergang houdt het volgende in. U verwijdert begroeiing en afval. Daarnaast houdt u de watergang in stand, op een manier die voor de toegekende waterhuishoudkundige functies nodig is.

Onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud watergang
Onderhoudsplicht

De onderhoudsplichtigen voor watergang zijn aangewezen in de Legger. Het buitengewoon onderhoud houdt in dat de onderhoudsplichtige de watergang in stand houdt met betrekking tot ligging, vorm, afmeting en constructie.

Vergunning ander bevoegd gezag
Attentie

Op basis van de Landschapsverordening heeft u ook een ontheffing nodig van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Bij de Provincie Zuid Holland is dit opgenomen in de Verordening Ruimte. Op basis van het bestemmingsplan heeft u een vergunning nodig van de gemeente.

Vergunning of melding bij Wabo bevoegd gezag
Attentie

Het kan nodig zijn dat u ook een melding doet of aanvraag indient bij het Wabo bevoegd gezag. De werkzaamheden kunt u ook melden of aanvragen via het Omgevingsloket. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de betreffende gemeente.