Dempen van watergangen

U wilt één of meerdere watergangen dempen. Deze activiteiten moet u melden bij het waterschap. Soms moet u hiervoor zelfs een vergunning aanvragen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
sloot dempen

Dempen van tertiaire watergangen in niet stedelijk gebied
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt één of meerdere tertiaire watergangen dempen in niet-stedelijk gebied. Wanneer u voldoet aan de Algemene Regels kunt u volstaan met een melding. Lees hier meer over de Algemene Regels voor het dempen van tertiaire watergangen. Het verlies aan waterberging moet hierbij altijd worden gecompenseerd door het graven van nieuwe of het verbreden van bestaande watergangen.

Dempen van andere watergangen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet het dempen van de watergang(en) niet aan de voorwaarden voor meldplicht (Algemene Regels), dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

Leggers
Attentie

De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur van het waterschap en Algemene Regels bij de Keur. Het bestaat uit een set van kaarten van het beheergebied. Daarop staat welke rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen, sluizen et cetera.) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem.

Uitlogende materialen
Attentie

Door uitloging van toegepaste materialen kan het hemel- en oppervlaktewater wat hiermee in aanraking komt verontreinigd raken. Om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen kunt u het beste duurzame materialen gebruiken. In de documenten waarin wordt aangegeven wat wel en niet wordt aangeraden.

Besluit bodemkwaliteit melding
Attentie

Het Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan het gebruik van grond, bagger en steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. Dat is nodig om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen. Het aanleggen van een dam of een kademuur, maar ook het dempen van een sloot met grond of bagger, is dus aan voorwaarden gebonden. Als deze materialen in of bij een watergang worden gebruikt is het waterschap bevoegd gezag.

Watergang bij een dijk
Attentie

Wilt u activiteiten uitvoeren in, op, of bij een watergang langs een dijk? Dan gelden de activiteiten met betrekking tot werken bij een dijk voor u en niet die van "aan, op of bij water". Kijk hiervoor bij de gerelateerde activiteiten en producten onder 'Zie ook'.

Vergunning ander bevoegd gezag
Attentie

Op basis van de Landschapsverordening heeft u ook een ontheffing nodig van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Bij de Provincie Zuid Holland is dit opgenomen in de Verordening Ruimte. Op basis van het bestemmingsplan heeft u een vergunning nodig van de gemeente.

Vergunning of melding bij Wabo bevoegd gezag
Attentie

Het kan nodig zijn dat u ook een melding doet of aanvraag indient bij het Wabo bevoegd gezag. De werkzaamheden kunt u ook melden of aanvragen via het Omgevingsloket. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de betreffende gemeente.