HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er water geloosd op riolering?

Voorkeursvolgorde

De voorkeursvolgorde is opgenomen in de Wet milieubeheer (artikel 10.29a). Deze voorkeursvolgorde houdt in dat 'schoon' afvalwater, zoals afstromend hemelwater, grondwater en koelwater, bij voorkeur ter plaatse in het milieu terug komt door lozing op het oppervlaktewater of in de bodem. Ook licht verontreinigd afvalwater wordt bij voorkeur, eventueel na een zuiveringsstap, ter plaatse terug in het milieu gebracht. Lozing van licht verontreinigd afvalwater, zogenaamd ‘dun' water, op een vuilwaterriool heeft een aantal nadelige effecten. Zo kan 'dun' water tijdens het transport in het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering bijdragen aan overstortingen. Dit is vooral relevant bij afvloeiend hemelwater, maar ook bij lozing van grote hoeveelheden grondwater. Op de zuivering verlaagt 'dun water' het zuiveringsrendement. Bovendien zijn met zowel transport als zuivering van dun water grote maatschappelijke kosten gemoeid, gelet op de benodigde capaciteit van het transport- en zuiveringssysteem. Soms zal ook een tijdelijke berging op locatie nodig zijn, vooral voor afvloeiend hemelwater.

Meer info en direct regelen:

Lozen op riolering (geregeld in Activiteitenbesluit milieubeheer, Blbi of Blah)

Niet-vergunningplichtige lozingen afkomstig van een inrichting zijn geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, lozingen van particuliere huishoudens in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en lozingen die niet afkomstig zijn van een particulier huishouden of van een inrichting vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Voor indirecte lozingen (d.w.z. in een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel) is de gemeente of de provincie bevoegd gezag. Gezien de gemeenschappelijke belangen, is het nuttig dat het bevoegd gezag contact houdt met het waterschap over deze lozingen. Bij relevante lozingen geeft het waterschap advies over maatwerkvoorschriften voor indirecte lozingen. De gemeenten, de provincie en het waterschap hebben hier in een samenwerkingsovereenkomst afspraken over gemaakt.

Meer info en direct regelen: