HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Is het dicht bij of in een watergang?

Bouwen, objecten in en naast een watergang

In de Keur (artikel 3.3) is opgenomen dat (zonder watervergunning) niet gebouwd mag worden en geen werken (waaronder bijvoorbeeld verkeers- en reclameborden) geplaatst mogen worden in watergangen en bijbehorende beschermingszones. Daarnaast mogen hier (zonder watervergunning) geen werkzaamheden worden verricht. Om het watersysteem te beschermen worden voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn bedoeld om negatieve effecten op de stabiliteit van de taluds, de bergingscapaciteit en de doorstroomcapaciteit van de watergang te beperken. De beschermingszone is ook bedoeld voor onderhoud en voor de opvang van maaisel, bagger en specie. In de legger oppervlaktewater staat aangegeven waar de watergangen en bijbehorende beschermingszones liggen. Er is onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire watergangen.

Meer info:

Leggen en verwijderen van kabels en leidingen

Kabels en leidingen worden veelal geplaatst door middel van een open ontgraving en/of een gestuurde boring. Als deze werkzaamheden te dicht bij een watergang worden uitgevoerd, kan dat een negatief effect hebben op de stabiliteit van de oever. Daarnaast moet worden voorkomen dat kabels en leidingen worden beschadigd bij onderhoudswerkzaamheden aan watergangen.
Voor het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen die tertiaire watergangen kruisen, geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 4). Ook voor het evenwijdig langs tertiaire watergangen aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 4). Voor het leggen en verwijderen van kabels en leidingen onder of langs andere watergangen en in waterkeringen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur).

Meer info en direct regelen: