Wordt er grondwater onttrokken?

Onttrekken van grondwater voor industriële doeleinden

Het beleid van het waterschap is er op gericht grondwateronttrekkingen zo doelmatig en duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarnaast is het van belang dat negatieve effecten van een onttrekking worden voorkomen. Voor een industriële onttrekking minder dan 150.000 m³/jaar is het waterschap bevoegd gezag en is een watervergunning nodig (artikel 3.10 van de Keur). Boven deze hoeveelheid is een watervergunning nodig van de provincie.

Meer info en direct regelen:

Onttrekken van grondwater bij een bodemsanering

Het beleid van het waterschap is er op gericht grondwateronttrekkingen zo doelmatig en duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarnaast is het van belang dat negatieve effecten van een onttrekking worden voorkomen. Er is toestemming nodig van het waterschap voor het onttrekken van grondwater om een grondwatersanering uit te voeren. Dat geldt ook voor het onttrekken van grondwater om een grondsanering droog uit te voeren.
Een melding volstaat bij een grondwatersanering met een pompcapaciteit van 25 m³ per uur of minder, die niet langer duurt dan 5 jaar en die voldoet aan de voorwaarden in de Keur (artikel 3.10 t/m 3.13).

Ook volstaat een melding voor een bronbemaling die nodig is om een grondsanering met een debiet kleiner dan 100 m³ per uur droog uit te voeren. Dat mag dan niet langer duren dan 6 maanden. Ook moet worden voldaan aan de voorwaarden in de Keur (artikel 3.10 t/m 3.13).

In alle andere gevallen is een watervergunning nodig (artikel 3.10 van de Keur).

Meer info en direct regelen:

Realiseren van een bodemenergiesysteem (KWO/WKO)

1. Aanleg van het systeem

A. Bij het boren van de bronnen komt (weinig) water vrij. Dit is geen onttrekken zoals dat is bedoeld in de Waterwet.

B. Na het boren en voor het in gebruik nemen van de bronnen worden de filters ‘schoongespoeld'. Bij deze activiteit kan in korte tijd veel (enkele duizenden kuubs) grondwater vrijkomen. Voor de onttrekking van dit grondwater is een watervergunning van de provincie nodig.

2. Regulier gebruik van het systeem inclusief onderhoud, waarbij water gespuid moet worden

Regulier gebruik betreft het onttrekken en weer direct (alleen thermisch veranderd, d.w.z. opgewarmd of afgekoeld) terugbrengen in de bodem.
Bij onderhoud van het systeem worden de filters één of twee keer per jaar (bij wisseling van de grondwaterstroom) schoongespoeld. Normaal wordt het onttrokken grondwater hierbij gedurende enige tijd geloosd op het oppervlaktewater of de riolering. Dit kunnen in korte tijd flinke debieten zijn, oplopend tot enkele honderden kuubs per keer. Voor de jaarlijkse onttrekking van spuiwater voor (preventief) onderhoud is een watervergunning van de provincie nodig.