HDSR

Worden er meststoffen of bestrijdingsmiddelen gebruikt?

Lozen van (afval)water op oppervlaktewater (kwalitatief)

Lozingen afkomstig van een inrichting zijn geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Onder het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) vallen lozingen van particuliere huishoudens. Lozingen die niet afkomstig zijn van een particulier huishouden of van een inrichting vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). In de hiervoor genoemde besluiten is geregeld of voor een lozing een melding nodig is of niet.

Gaat het om het lozen op oppervlaktewater waarvoor de vergunningplicht volgens de Waterwet niet expliciet is opgeheven in een van deze besluiten? Dan is altijd een watervergunning nodig (artikel 6.2 van de Waterwet).

Meer info en direct regelen: