HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er water geloosd op riolering?

Lozen op riolering (vergunningplichtig)

Voor indirecte lozingen (d.w.z. op een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel) is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. De gemeente of de provincie is bevoegd gezag voor de Wabo. Het waterschap is formeel adviseur en toezichthouder bij vergunningplichtige indirecte lozingen. Vanwege de gemeenschappelijke belangen, is het nuttig dat het bevoegd gezag contact houdt met het waterschap over deze lozingen. De gemeenten, de provincie en het waterschap hebben in een samenwerkingsovereenkomst afgesproken over welke categorieën bedrijven het waterschap advies geeft.

Meer info en direct regelen:

Lozen op riolering (geregeld in Activiteitenbesluit milieubeheer, Blbi of Blah)

Niet-vergunningplichtige lozingen afkomstig van een inrichting zijn geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, lozingen van particuliere huishoudens in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en lozingen die niet afkomstig zijn van een particulier huishouden of van een inrichting vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Voor indirecte lozingen (d.w.z. in een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel) is de gemeente of de provincie bevoegd gezag. Gezien de gemeenschappelijke belangen, is het nuttig dat het bevoegd gezag contact houdt met het waterschap over deze lozingen. Bij relevante lozingen geeft het waterschap advies over maatwerkvoorschriften voor indirecte lozingen. De gemeenten, de provincie en het waterschap hebben hier in een samenwerkingsovereenkomst afspraken over gemaakt.

Meer info en direct regelen: