HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er grondwater onttrokken?

Onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking

Het beleid van het waterschap is er op gericht om grondwateronttrekkingen zo doelmatig en duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarnaast is het van belang dat negatieve effecten van een onttrekking worden voorkomen. Voor het onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking is toestemming nodig van het waterschap. Een melding volstaat als het gaat om een onttrekking van 60 m³ per uur of minder, die voldoet aan de voorwaarden in de Keur (artikel 3.10 t/m 3.13). In alle andere gevallen is een watervergunning nodig (artikel 3.10 van de Keur).

Meer info:

Drainage

In de Keur (artikel 3.9 en 3.10) is opgenomen dat het ontwateren van gronden met drainagemiddelen (zonder watervergunning) verboden is in door het waterschap aangegeven gebieden (zie de link naar de kaart in de rechterkolom). Het doel van dit beleid is om verdere verdroging en bodemdaling tegen te gaan. In enkele gevallen is drainage in deze gebieden wel toegestaan. Hiervoor is een watervergunning nodig.

Meer info: