HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Is het dicht bij of op een waterkering (dijk of kade)?

Waterkering (dijk of kade)

Waterkeringen (dijken of kades) zijn belangrijk voor de veiligheid van het achterland. De ligging van waterkeringen en bijbehorende beschermingszones zijn terug te vinden in de keurkaart en de legger waterkeringen. Meer informatie hierover is terug te vinden via de link in de rechterkolom.

In de Keur (artikel 3.1) is opgenomen dat (zonder watervergunning) niet gebouwd mag worden op waterkeringen. Ook mogen er geen werken (waaronder bijvoorbeeld verkeers- en reclameborden) en opgaande (hout)beplantingen geplaatst worden op waterkeringen. Daarnaast mogen hier (zonder watervergunning) geen werkzaamheden worden verricht. Voor de beschermingszones van waterkeringen zijn minder strenge eisen van toepassing. Maar ook hier geldt dat het (zonder watervergunning) verboden is een aantal werkzaamheden uit te voeren. In de watervergunning staan voorwaarden om ervoor te zorgen dat de waterkering sterk genoeg blijft. Ook houden we ruimte beschikbaar voor (toekomstige) verbeteringen aan de waterkering.

Meer info:

Beweiden bij een waterkering

In de Keur is vastgelegd dat op en langs waterkeringen geen dieren mogen worden gehouden (artikel 3.1 van de Keur). Dit verbod is opgenomen om de sterkte van de grasmat op waterkeringen te garanderen. Voor beweiden met koeien, schapen en geiten geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 15). Met deze algemene regel wordt schade als gevolg van beweiding voorkomen.

Meer info:

Bemesten op een waterkering

Er geldt een mestverbod op het dijklichaam en op de bermen tot 5 meter uit de teen van het dijklichaam (artikel 3.1 van de Keur). Doel van het mestverbod is dat er een diepere beworteling van de grasmat ontstaat die de erosiebestendigheid bevordert. Naast bovengenoemde zone is bemesting zonder watervergunning wel toegestaan (Algemene regels Keur nr. 16).

Meer info: