Is het dicht bij of in een watergang?

Planten of kappen van bomen, struiken en andere opgaande beplantingen

Beplantingen langs watergangen kunnen het onderhoud aan de watergangen belemmeren, de beschoeiing aantasten, een negatieve invloed hebben op het ecosysteem (bijvoorbeeld door bladverlies) en op termijn leiden tot aantasting van het talud. In de Keur is opgenomen dat (zonder watervergunning) geen opgaande (hout)beplantingen geplaatst mogen worden in watergangen en bijbehorende beschermingszones (artikel 3.3) en op waterkeringen (artikel 3.1).
Voor het planten of kappen van bomen, struiken en andere opgaande beplanting langs watergangen geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 8). Als voldaan wordt aan deze algemene regel is er geen sprake van negatieve invloed. Dan is het toegestaan om zonder watervergunning beplantingen naast een watergang te plaatsen.

Meer info en direct regelen:

Windsingels

Voor windsingels langs watergangen en bijbehorende beschermingszones en op waterkeringen is altijd een watervergunning nodig.

Meer info en direct regelen:

Beweiden bij een watergang

In de Keur is vastgelegd dat in de beschermingszone langs watergangen geen dieren mogen worden gehouden (artikel 3.3 van de Keur). Deze zone is bedoeld om de sterkte van de grasmat langs het oppervlaktewater te garanderen.
Voor beweiden langs watergangen in onderhoud bij derden geldt geen meldings- of vergunningplicht. Voor beweiden langs watergangen in onderhoud bij het waterschap geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 15). Met deze algemene regel wordt schade als gevolg van beweiding voorkomen.

Meer info en direct regelen: