Productenzoeker

Beschoeiing in tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt een beschoeiing in een tertiaire watergang plaatsen. U hoeft dan in bepaalde gevallen zelfs geen melding te doen. Wel moet u voldoen aan de Algemene Regels.

Permanent onttrekkingspunt aanleggen in een tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Het kan zijn dat u, voor het onttrekken van oppervlaktewater, een permanent onttrekkingspunt wilt aanleggen. Bij de aanleg van zo'n onttrekkingspunt is het van belang dat het onderhoud van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd. Voor tertiaire watergangen geldt geen meld- of vergunningplicht. Wel moet u voldoen aan de Algemene Regels.

Verboden
Verbod

Het is verboden om kabels en/of leidingen aan te leggen kruisend met een primaire waterkering met behulp van een andere methode dan een gestuurde boring.

Bemesten van de dijk; buiten dijklichaam
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Wanneer u buiten het dijklichaam bemest, heeft u geen vergunning nodig. Ook hoeft u dat niet te melden. U moet daarbij wel een afstand van minimaal 5 meter uit de teen van de dijk aanhouden, of bemesten achter de teensloot. De schematische weergave van een dijk, en de plaatsen waar bemesten mogelijk is, kunt u vinden in de hiernaast vermelde dwarsprofielen.

Beweiden langs de dijk met koeien
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Wanneer u beweidt met koeien buiten het dijklichaam en daarnaast zorgt voor een voldoende veekerende afrastering, hoeft u niet eens te melden. U moet daarbij nog steeds voldoen aan alle regels voor het beweiden van een waterkering.

Beweiden op en langs de dijk met schapen of geiten
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt de dijk met maximaal 15 schapen of geiten per hectare beweiden. En u zorgt voor een voldoende veekerende afrastering. Dan hoeft u deze activiteit niet te melden bij het waterschap. U moet daarbij wel aan alle regels voldoen voor het beweiden van een waterkering.

Bomen planten of verwijderen langs tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Wanneer u bomen wilt aanbrengen langs een tertiaire watergang, geldt dat dit zonder vergunning mag als u voldoet aan alle voorwaarden die in de Algemene Regels opgenomen zijn. U hoeft hiervoor geen melding te doen.

Hierbij is het wel belangrijk dat de beplanting wordt aangebracht volgens de door het waterschap vastgestelde principetekening beplanting.

Let op! Voor het aanleggen van een windsingel heeft u een vergunning nodig.

Verboden rondom bouwen bij een kering
Verbod

Het is altijd verboden om nieuw of aan te bouwen in of op het dijklichaam van een primaire waterkering of een regionale waterkering van klasse II-V.

Permanent grondwater onttrekken
Mogelijkheid onder zorgplicht

De zorgplicht van het waterschap is nog in ontwikkeling.

Brandblusvoorziening
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een brandblusvoorziening, bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie of koeling van noodstroomaggregaten. Hiervoor moet u een melding doen bij het waterschap.

Permanente grondwateronttrekking
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw permanente grondwateronttrekking niet aan de voorwaarden voor meldplicht, dan zult u een vergunning moeten aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.

Uitstroomvoorziening plaatsen
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Wanneer u water loost op oppervlaktewater, kan het zijn dat u een uitstroomvoorziening wilt plaatsen in een oppervlaktewater waarvoor het waterschap onderhoudsplichtig is. Voor uitstroomvoorzieningen in tertiaire watergangen zijn geen voorwaarden opgenomen. Voor een uitstroomvoorziening in een primaire of secundaire watergang is geen melding of vergunning nodig als aan de Algemene Regels wordt voldaan.

Onttrekking voor veedrenking, beregening, bevloeiing of gietwater
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel drinkwater voor vee, beregening, bevloeiing of gietwater. De pompcapaciteit is hierbij kleiner dan of gelijk aan 60m3/uur. Hiervoor moet u een melding doen bij het waterschap.

Beregeningen voor kunstgrasvelden of glastuinbouw vallen niet onder deze meldplicht. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

Grondwatersanering
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een grondwatersanering in het kader van de Wet bodembescherming. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Proefonttrekking
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een proefonttrekking. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap, voorafgaand aan de werkzaamheden.

Aanleggen of aanpassen dijk
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voor het aanleggen of aanpassen van de ligging van een dijk of kade (waterkering) heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.

Dijk verleggen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt een dijk verleggen of de constructie aanpassen. Hiervoor heeft u een vergunning van het waterschap nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online. Ook kunt u vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.

Varen op de Grecht
Algemene zorgplicht

U wilt met een boot met motoraandrijving varen op de Grecht. De boot moet passen binnen de volgende maximale maten:

  • lengte: 20 meter;
  • breedte: 4 meter;

De waterdiepte van de Grecht: 1,7 meter.

U mag dan zonder melding of vergunning varen op de Grecht.

Verondiepen van oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt water verondiepen. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online. Daarnaast moet u op tijd vooroverleg aanvragen, bijvoorbeeld bij het verondiepen van een plas. Dit vooroverleg is noodzakelijk om vast te stellen of de voorgenomen verondieping een nuttige toepassing is volgens het Besluit bodemkwaliteit.

Oprit of afrit op een dijk
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt een oprit of afrit op een dijk aanleggen of aanpassen. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online. U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.

Bodemsanering
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel het droog uitvoeren van ontgravingen voor een bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Verontreinigingsheffing
Belastingplicht

Voor het lozen van water op oppervlaktewater betaalt u een verontreinigingsheffing. Lees meer over deze regelingen via de links. Meer informatie over deze heffing vindt u in ons Belastingloket.

Zuiveringsheffing
Belastingplicht

Voor het lozen van water op een riool betaalt u zuiveringsheffing. Meer informatie hierover vindt u op onze Belastingpagina.

Varen op de Oude Rijn
Algemene zorgplicht

U wilt met een boot met motoraandrijving varen op de Oude Rijn. De boot moet passen binnen de volgende maximale maten:

  • lengte: 30 meter;
  • breedte: 4,25 meter;

De waterdiepte van de Oude Rijn: 1,85 meter.

U mag dan zonder melding of vergunning varen op de Oude Rijn.

Varen op de Leidsche Rijn
Algemene zorgplicht

U wilt met een boot met motoraandrijving varen op de Leidsche Rijn. De boot moet passen binnen de volgende maximale maten:

  • lengte: 17 meter;
  • breedte: 2,9 meter;

De waterdiepte van de Leidsche Rijn: 1,4 meter.

U mag dan zonder melding of vergunning varen op de Leidsche Rijn.