Productenzoeker

Steiger bij tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Wanneer u een steiger wilt aanleggen in een tertiaire watergang in stedelijk gebied, geldt dat dit zonder vergunning mag, als u voldoet aan alle voorwaarden die in Algemene Regels opgenomen zijn. U moet hiervoor wel een melding doen bij het waterschap.

Steiger plaatsen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw steiger niet aan de voorwaarden voor meldplicht (Algemene Regels), bijvoorbeeld omdat de watergang een vaarweg is, dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Beschoeiing
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw beschoeiing niet aan de voorwaarden voor meldplicht (Algemene Regels), dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Beschoeiing in tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt een beschoeiing in een tertiaire watergang plaatsen. U hoeft dan in bepaalde gevallen zelfs geen melding te doen. Wel moet u voldoen aan de Algemene Regels.

Aanleg natuurvriendelijke oever
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een natuurvriendelijke oever aanleggen langs een watergang, waarvan het onderhoud door het waterschap niet vanaf de kant gedaan wordt en die niet langs een dijk ligt. Hiervoor geldt dat dit zonder vergunning mag wanneer u voldoet aan alle voorwaarden die in de Algemene Regels opgenomen zijn. U moet hiervoor wel een melding doen bij het waterschap.

Dempen van tertiaire watergangen in niet stedelijk gebied
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt één of meerdere tertiaire watergangen dempen in niet-stedelijk gebied. Wanneer u voldoet aan de Algemene Regels kunt u volstaan met een melding. Lees hier meer over de Algemene Regels voor het dempen van tertiaire watergangen. Het verlies aan waterberging moet hierbij altijd worden gecompenseerd door het graven van nieuwe of het verbreden van bestaande watergangen.

Dempen van andere watergangen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet het dempen van de watergang(en) niet aan de voorwaarden voor meldplicht (Algemene Regels), dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.

Graven van een watergang met uitsluitend een bergende functie
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Voor nieuw te graven oppervlaktewateren die in verbinding staan met het watersysteem, gelden Algemene Regels. Voorwaarde is wel dat ze niet bij waterkeringen en/of hun beschermingszone liggen en uitsluitend een waterbergende functie hebben. Wanneer u aan de Algemene Regels voldoet, kunt u volstaan met een melding.

Graven van overige watergangen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw nieuw te graven of te verbreden/verlengen watergang niet aan de voorwaarden van de Algemene Regels, dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Dam met duiker in tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een dam met duiker in een tertiaire watergang plaatsen in niet stedelijk gebied met uitzondering van een deel van het Kromme Rijngebied. U kunt dan in veel gevallen volstaan met een melding. Wel moet u voldoen aan de Algemene Regels.

Let op! Neemt uw dam met duiker meer dan 25m2 wateroppervlak weg, gemeten op het hoogst vastgestelde peil, dan moet deze demping gecompenseerd worden.

Dam met duiker
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw dam met duiker niet aan de voorwaarden voor meldplicht (Algemene Regels), dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket Online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Permanent onttrekkingspunt aanleggen in een tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Het kan zijn dat u, voor het onttrekken van oppervlaktewater, een permanent onttrekkingspunt wilt aanleggen. Bij de aanleg van zo'n onttrekkingspunt is het van belang dat het onderhoud van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd. Voor tertiaire watergangen geldt geen meld- of vergunningplicht. Wel moet u voldoen aan de Algemene Regels.

Oppervlaktewateronttrekking
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt oppervlaktewater onttrekken. Voor het waterschap is het belangrijk dat de doorstroming van het oppervlaktewater, waaraan wordt onttrokken, gegarandeerd blijft. Om schadelijke gevolgen aan de waterhuishouding (bijvoorbeeld droogvallen) te voorkomen, worden normen gesteld aan de hoeveelheid te onttrekken water. Daarom is een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Bronneringswater lozen op oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Wanneer u bronneringswater wilt lozen op oppervlaktewater, kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing (hoeveelheid) kunt volstaan met een melding. Hiervoor moet u wel voldoen aan de Algemene regel voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater.

Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Oppervlaktewaterlozing
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Wanneer u niet kunt voldoen aan de Algemene Regels voor het lozen op oppervlaktewater is het nodig dat u een vergunning aanvraagt. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Kabels en leidingen bij kruisen van tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een kabel of leiding leggen waarbij een tertiaire watergang wordt gekruist. U moet hiervoor een melding doen bij het waterschap. En u moet voldoen aan de Algemene Regels met betrekking tot het kruisen van een tertiaire watergang.

Kabels en leidingen leggen bij alle overige watergangen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet het leggen van de kabel of leiding niet aan de voorwaarden voor meldplicht (Algemene Regels), dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Een aantal nutsbedrijven zijn in het bezit van een Raamvergunning. Zij kunnen het formulier "Aanvraagformulier kabels en leidingen raamvergunning nutsbedrijven" gebruiken.

Kabels en leidingen leggen of verwijderen bij een dijk
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen bij een dijk is een vergunning nodig van het waterschap. Dit geldt ook wanneer deze kabels en/of leidingen de dijk kruisen. Het aanvragen van de vergunning kunt u doen via Omgevingsloket online.

Een aantal bedrijven zijn in het bezit van een Raamvergunning. Zij kunnen het formulier "Aanvraagformulier raamprocedure kabels en leidingen" gebruiken.

Verboden
Verbod

Het is verboden om kabels en/of leidingen aan te leggen kruisend met een primaire waterkering met behulp van een andere methode dan een gestuurde boring.

Beschoeiing in primaire/secundaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Verlengen/verbreden van een tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een tertiaire watergang, die in verbinding staat met het watersysteem, verbreden of verlengen. Wanneer u voldoet aan de Algemene Regels kunt u volstaan met een melding bij het waterschap.

Bekijk voor de status van uw locatie de interactieve kaart van de leggers oppervlaktewater en waterkeringen.

Bemesten van de dijk; buiten dijklichaam
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Wanneer u buiten het dijklichaam bemest, heeft u geen vergunning nodig. Ook hoeft u dat niet te melden. U moet daarbij wel een afstand van minimaal 5 meter uit de teen van de dijk aanhouden, of bemesten achter de teensloot. De schematische weergave van een dijk, en de plaatsen waar bemesten mogelijk is, kunt u vinden in de hiernaast vermelde dwarsprofielen.

Beweiden langs de dijk met koeien
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Wanneer u beweidt met koeien buiten het dijklichaam en daarnaast zorgt voor een voldoende veekerende afrastering, hoeft u niet eens te melden. U moet daarbij nog steeds voldoen aan alle regels voor het beweiden van een waterkering.

Beweiden op en langs de dijk met schapen of geiten
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt de dijk met maximaal 15 schapen of geiten per hectare beweiden. En u zorgt voor een voldoende veekerende afrastering. Dan hoeft u deze activiteit niet te melden bij het waterschap. U moet daarbij wel aan alle regels voldoen voor het beweiden van een waterkering.

Brug over tertiaire watergang aanleggen
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt een brug over een tertiaire watergang plaatsen. Wanneer u voldoet aan de Algemene Regels hoeft u zelfs geen melding te doen. Hierbij is het wel belangrijk dat de brug wordt aangelegd volgens de door het waterschap vastgestelde principetekening voor het aanleggen van een brug.