HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Productenzoeker

Verontreinigingsheffing
Belastingplicht

Voor het lozen van water op oppervlaktewater betaalt u een verontreinigingsheffing. Lees meer over deze regelingen via de links. Meer informatie over deze heffing vindt u in ons Belastingloket.

Zuiveringsheffing
Belastingplicht

Voor het lozen van water op een riool betaalt u zuiveringsheffing. Meer informatie hierover vindt u op onze Belastingpagina.

Onderhoudsplicht gewoon onderhoud dijk of kade (waterkering)
Onderhoudsplicht

In de Keur en de Legger van het waterschap is vastgelegd wie onderhoudsplichtig is. Het gewoon onderhoud aan een dijk of kade (waterkering) houdt het volgende in. U zorgt voor een goede toestand van de waterkering door het bestrijden van schadelijk wild, het herstellen van geringe beschadigingen en het in stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de waterkering. Begroeiingen die schadelijk zijn voor de instandhouding van de waterkering moeten worden verwijderd.

Onderhoudsplicht objecten bij dijk of kade (waterkering)
Onderhoudsplicht

Een vergund object moet in goede staat van onderhoud worden gehouden. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor de waterkerende onderdelen van het object.

Gesloten dijkperiode
Verbod

Er mogen tussen 1 oktober en 1 april van ieder jaar geen werkzaamheden plaatsvinden, die mogelijk het waterkerend vermogen van een waterkering negatief beïnvloeden. Het betreft met name werkzaamheden waarbij in of naast de waterkering wordt gegraven of waarbij de bekleding van het dijklichaam wordt veranderd of verwijderd. In de vergunning is aangegeven wanneer dit voor u van toepassing is.

Onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud dijk of kade (waterkering)
Onderhoudsplicht

De onderhoudsplichtigen voor dijken en kaden (waterkeringen) zijn aangewezen in de Legger. Het buitengewoon onderhoud houdt in dat de onderhoudsplichtige de waterkering in stand houdt met betrekking tot ligging, vorm, afmeting en constructie.

Dit onderhoud mag niet uitgevoerd worden in de gesloten dijkperiode tussen 1 oktober en 1 april.

Opslag van organische stoffen bij oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt organische stoffen opslaan bij water. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit. U moet dit melden bij het waterschap. Daarvoor kunt u gebruik maken van de Activiteiten Internet Module (AIM).

Gebruik van middelen voor gewasbescherming
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt gewasbeschermingsmiddelen gebruiken bij een watergang. U moet hierbij voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit. Dit gebruik moet u melden als u een nieuw bedrijf of nieuwe inrichting bent.

Uitlogende bouwmaterialen toepassen bij lozen hemelwater
Mogelijkheid onder zorgplicht

Afstromend hemelwater is meestal enigszins verontreinigd, omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt niet volledig schoon zijn. Ook kan er – afhankelijk van het materiaal waarmee het hemelwater in aanraking komt - uitloging plaatsvinden. Door het treffen van preventieve maatregelen kan verontreiniging worden beperkt.

Watergang bij een dijk
Attentie

Wilt u activiteiten uitvoeren in, op, of bij een watergang langs een dijk? Dan gelden de activiteiten met betrekking tot werken bij een dijk voor u en niet die van "aan, op of bij water". Kijk hiervoor bij de gerelateerde activiteiten en producten onder 'Zie ook'.

Vergunning of melding bij Wabo bevoegd gezag
Attentie

Het kan nodig zijn dat u ook een melding doet of aanvraag indient bij het Wabo bevoegd gezag. De werkzaamheden kunt u ook melden of aanvragen via het Omgevingsloket. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de betreffende gemeente.

Beweiden van grond
Mogelijkheid onder zorgplicht

U wilt grond beweiden, buiten de beschermingszone van oppervlaktewater en niet langs of op een dijk, die niet in onderhoud is bij het waterschap. Hiervoor heeft u geen vergunning of melding nodig. Er gelden ook geen Algemene Regels.

Afkoppelen van hemelwaterafvoer
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt uw hemelwaterafvoer afkoppelen van het riool. Dit is altijd mogelijk.

Besluit bodemkwaliteit melding
Attentie

Het Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan het gebruik van grond, bagger en steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. Dat is nodig om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen. Het aanleggen van een dam of een kademuur, maar ook het dempen van een sloot met grond of bagger, is dus aan voorwaarden gebonden. Als deze materialen in of bij een watergang worden gebruikt is het waterschap bevoegd gezag.

Voorkeursvolgorde bij lozen
Attentie

De voorkeursvolgorde is opgenomen in de Wet milieubeheer (artikel 10.29a). Deze voorkeursvolgorde houdt in dat 'schoon' afvalwater, zoals afstromend hemelwater, grondwater en koelwater, bij voorkeur ter plaatse in het milieu terug komt door lozing op het oppervlaktewater of in de bodem. Ook licht verontreinigd afvalwater wordt bij voorkeur, eventueel na een zuiveringsstap, ter plaatse terug in het milieu gebracht.

Afkoppelen verplicht
Attentie

Sinds 1 januari 2008 is voor nieuw te bouwen woningen het opvangen van hemelwater op eigen terrein verplicht, in alle situaties die zich daarvoor lenen. Voor bestaande bebouwing geldt geen wettelijke verplichting.

Inzet materieel in watergang bij werkzaamheden
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Wilt u tijdens de bouwwerkzaamheden gebruik maken van een object in de watergang, bijvoorbeeld een ponton? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Dit kunt u direct regelen via het Omgevingsloket Online.

Graven water zonder verbinding
Attentie

Voor het graven van oppervlaktewater dat niet in verbinding staat met het watersysteem, zoals vijvers en poeltjes, geldt geen vergunning- of meldplicht.

Drainage
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Het is toegestaan om grondwater te onttrekken met het oog op ontwatering van gronden (drainage) in gebieden die niet gevoelig zijn voor verdroging en bodemdaling.

Drainagewater lozen op oppervlaktewater
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Lozingen met het oog op de ontwatering van gronden (drainage) in gebieden die niet gevoelig zijn voor verdroging en bodemdaling zijn toegestaan.

Vissen
Attentie

Wilt u graag vissen? Gooit u af en toe een hengeltje uit of bent u beroepsvisser, kijk dan eens op de website van de visstandbeheercommissie. Het waterschap neemt deel aan de visstandbeheercommissie.

Aanleggen wadi: geen vergunningplicht
Attentie

Voor het aanleggen van een wadi of het gebruik van absorberende dakbedekking geldt in principe geen vergunningplicht. Wanneer u dit wilt gebruiken als compensatie voor het aanbrengen van nieuw verhard oppervlak geldt er wel een vergunningplicht.

Binnenvaartpolitiereglement
Attentie

Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) bevat de verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren. Binnenwateren zijn bijvoorbeeld rivieren, kanalen en meren die voor binnenvaartschepen bevaarbaar zijn (meestal aangeduid als vaarweg). Het BPR geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor de beroepsvaart als voor de recreatievaart (inclusief roeiboten en surfplanken).

In het BPR staan bijvoorbeeld de borden en overige verkeerstekens vermeld, de te voeren verlichting, tekens en geluidsseinen voor vaartuigen, en de voorrangs- en uitwijkregels op het water.

Vergunning ander bevoegd gezag
Attentie

Op basis van de Landschapsverordening heeft u ook een ontheffing nodig van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Bij de Provincie Zuid Holland is dit opgenomen in de Verordening Ruimte. Op basis van het bestemmingsplan heeft u een vergunning nodig van de gemeente.

Onderhoudsplicht gewoon onderhoud watergang
Onderhoudsplicht

In de Keur en de Legger van het waterschap is vastgelegd wie onderhoudsplichtig is. Het gewoon onderhoud aan een watergang houdt het volgende in. U verwijdert begroeiing en afval. Daarnaast houdt u de watergang in stand, op een manier die voor de toegekende waterhuishoudkundige functies nodig is.