Onttrekken van oppervlaktewater

Als u van plan bent om oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) te onttrekken uit een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) dan moet u aan de zorgplicht voldoen. Welke voorwaarden dit zijn is vooral afhankelijk van het doel van de onttrekking.

Voor het onttrekken van oppervlaktewater zijn daarom regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

Alleen wanneer u oppervlaktewater wilt onttrekken uit een watergang ten behoeve van de beregening in het kader van de nachtvorstschadebestrijding, dan geldt er een vergunningplicht. Voor alle andere oppervlaktewateronttrekkingen geldt alleen de zorgplicht.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: voorkomen schade

Het onttrekken van oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) mag geen schade veroorzaken aan de bodem en taluds van een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten). Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en kan de doorstroming belemmeren.

Zorg voor: voorkomen peilwijzigingen

Het onttrekken of lozen van water mag geen structurele en/of significante peilwijzigingen veroorzaken. Dit kan lokaal leiden tot wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) of waterschaarste. Onder significant wordt verstaan een dermate grote afwijking die op grond van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) niet is toegestaan. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: regelgeving van het waterschap. Hierin is opgenomen dat het waterschap de vastgestelde peilen nastreeft met een marge van 5 centimeter. Dit betekent dat het peil 5 centimeter mag stijgen en 5 centimeter mag dalen ten opzichte van het vastgestelde peil opgenomen in het peilbesluit. Grotere afwijkingen zijn niet toegestaan zonder overleg met het waterschap.

Zorg voor: voldoende water

Houd bij het onttrekken van oppervlaktewater rekening met de beschikbare hoeveelheid water. In tijden van schaarste (bijvoorbeeld bij droogte) kunnen veel oppervlaktewateronttrekkingen gelijktijdig plaatsvinden. Het is dan zaak de beschikbare hoeveelheid water zoveel mogelijk onderling te verdelen.

Heeft u vragen over uw geplande activiteit?

Bel ons 030 - 209 7358

Regelgeving

Wilt u de bijbehorende regels lezen? Download hier de hele tekst.

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor het onttrekken van oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten: