Kweldammenschouw

Waarom schouwen we kweldammen?

De kweldammen regelen het water en grondwaterpeil in een gebied. Zodra het waterpeil te hoog wordt, werkt een kweldam (dam om kwelwater tegen te houden) als een overstort (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.). De kweldammen kunnen echter langzaam wat afslijten waardoor de achterliggende polder/peilgebied een te lage waterstand kan krijgen. Dan dienen de kweldammen weer op hoogte gebracht te worden.

Waar en wanneer?

In de polders Oudenrijn, Rijnenburg, Heycop en Bijleveld bevinden zich kweldammen. Deze worden in de maand mei door onze schouwmeesters gecontroleerd. In de meeste gevallen spreken zij onderhoudsplichtigen aan en worden gebreken snel opgelost.


Meer weten?

Bel met het schouwteam voor vragen over de schouw (Controle op het onderhoud van sloten door derden) op watergangen, dijken en kaden, telefoon (030) 209 73 65.