Grondwateronttrekking in een bouwput

Als u activiteiten in de bodem wilt gaan uitvoeren waarbij sprake kan zijn van overlast door grondwater, dan kan een grondwateronttrekking wenselijk of noodzakelijk zijn.

Voor activiteiten in een bouwput kan gedacht worden aan de aanleg, sloop en/of verwijdering van funderingen, kelders, andere ondergrondse bebouwing of objecten (bijvoorbeeld: buizen, ondergrondse tanks, zuiveringstechnische voorzieningen of duikers), ten behoeve van een bodemsanering of ten behoeve van inspectie van ondergrondse bebouwing of objecten. In het kader van grondwateronttrekkingen worden ook (diepe) grondboringen gezien als een activiteit in een bouwput.

Voor het onttrekken van grondwater in een bouwput zijn door het waterschap regels opgesteld. Daarnaast kan het zijn dat voor de locatie van de grondwateronttrekking aanvullende regels van toepassing zijn. Aanvullende regels gelden voor grondwateronttrekkingen in een kwetsbaar gebied of in of bij een waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt). Met een prik op de kaart wordt duidelijk of aanvullende regels van toepassing zijn.

De regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Is uw grondwateronttrekking vergunningplichtig? Dan moet er ook een m.e.r. beoordeling plaatsvinden en worden ingediend bij het waterschap. Het waterschap neemt dan een m.e.r. beoordelingsbesluit. Dit m.e.r. beoordelingsbesluit moet als bijlage bij de vergunningaanvraag ingediend worden.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: belangen van derden en voorkomen schade

Houd rekening met de belangen van derden (zoals bebouwing, infrastructuur, waterkeringen, mobiele verontreiniging, archeologie, andere grondwateronttrekkingen, natuur, landbouw, bomen en stadsgroen)  en voorkom schade.

Zorg voor: een nette werkplek

Laat het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat achter. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen), waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Zorg voor: minimale grondwateronttrekking

Beperk de grondwateronttrekking tot een minimum, waarmee de effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving (en daarmee het risico op schade) zoveel mogelijk wordt beperkt.

Zorg voor: maatregelen bij kwetsbare bebouwing

Neem bij kwetsbare bebouwing extra maatregelen om schade te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358