Aanleggen van wegen, paden of andere (weg)verhardingen

Als u een weg, een pad of een ander soort (weg)verharding langs een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) wilt aanleggen dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit zijn is afhankelijk van het type watergang en de wijze van onderhoud van deze watergang. Wanneer een weg, pad of ander soort (weg)verharding wordt aangelegd bij een waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) dan worden er ook vanuit deze waterkering hieraan voorwaarden gesteld.

Voor het aanleggen van wegen, paden en ander soort (weg)verhardingen langs een watergang en/of bij een waterkering zijn er daarom regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: een nette werkplek

Laat bij het aanleggen van een weg, pad of andere (weg)verharding het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat achter. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen), waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Zorg voor: onderhoud

Let er bij de aanleg van een werk op dat onderhoud van de watergang mogelijk blijft.

Zorg voor: behoud breedte watergang

De watergang mag niet versmald worden als gevolg van de objecten. Hiermee zou de doorstroming in het geding kunnen komen.

Zorg voor: stabiele en sterke waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt)

De kerende hoogte, stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, wordt niet aangetast.

Zorg voor: erosiebestendige bekleding van de waterkering

De opslag van materiaal, materieel en/of grond leidt niet tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Zorg voor: direct herstel bij beschadigingen

Eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, worden direct hersteld. Eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, wordt direct hersteld.

Zorg voor: afvoer van kwel- en regenwater

De afvoer van kwel- en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, wordt niet belemmerd.

Zorg voor: bermen en taluds

Indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken.

Zorg voor: gebruik van bestaande (half) verhardingen

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel wordt gebruik gemaakt van bestaande (half) verhardingen van, naar en op de waterkering.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358