Steiger of vlonder bij watergang plaatsen

U wilt een steiger of vlonder plaatsen langs een watergang. Misschien is het nodig dat u dit meldt bij het waterschap. Of dat u zelfs een vergunning aanvraagt. Op deze pagina leest u hier meer over.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
steiger zoals mogelijk met vergunning

Vlonder bij tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Wanneer u een vlonder wilt aanleggen in een tertiaire watergang (niet gelegen in of op waterkeringen en in ecologische verbindingszones), geldt dat dit zonder vergunning of melding mag als u voldoet aan alle voorwaarden die in Algemene Regels opgenomen zijn.

Vlonder plaatsen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw vlonder niet aan de Algemene Regels, bijvoorbeeld omdat de watergang in een ecologische verbindingszone of in/op een waterkering ligt, dan zult u een vergunning moeten aanvragen. Regel dit direct digitaal bij het waterschap, vraag het aan via Omgevingsloket online of met het papierenformulier.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Steiger bij tertiaire watergang
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Wanneer u een steiger wilt aanleggen in een tertiaire watergang in stedelijk gebied, geldt dat dit zonder vergunning mag, als u voldoet aan alle voorwaarden die in Algemene Regels opgenomen zijn. U moet hiervoor wel een melding doen bij het waterschap.

Steiger plaatsen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw steiger niet aan de voorwaarden voor meldplicht (Algemene Regels), bijvoorbeeld omdat de watergang een vaarweg is, dan moet u een vergunning aanvragen. Regel dit direct digitaal bij het waterschap, vraag het aan via Omgevingsloket online of met het papieren formulier.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

Leggers
Attentie

De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur van het waterschap en Algemene Regels bij de Keur. Het bestaat uit een set van kaarten van het beheergebied. Daarop staat welke rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen, sluizen et cetera.) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem.

Uitlogende materialen
Attentie

Door uitloging van toegepaste materialen kan het hemel- en oppervlaktewater wat hiermee in aanraking komt verontreinigd raken. Om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen kunt u het beste duurzame materialen gebruiken. In de documenten waarin wordt aangegeven wat wel en niet wordt aangeraden.

Reinigen en conserveren, of onderhoud van objecten
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een object, bijvoorbeeld een brug, reinigen en/of conserveren. U moet hierbij maatregelen nemen om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt. Dit kan ook het geval zijn bij sloop- renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Deze werkzaamheden moet u dan ook melden bij het waterschap. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Inzet materieel in watergang bij werkzaamheden
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Wilt u tijdens de bouwwerkzaamheden gebruik maken van een object in de watergang, bijvoorbeeld een ponton? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Dit kunt u direct regelen via het Omgevingsloket Online.

Watergang bij een dijk
Attentie

Wilt u activiteiten uitvoeren in, op, of bij een watergang langs een dijk? Dan gelden de activiteiten met betrekking tot werken bij een dijk voor u en niet die van "aan, op of bij water". Kijk hiervoor bij de gerelateerde activiteiten en producten onder 'Zie ook'.

Vergunning of melding bij Wabo bevoegd gezag
Attentie

Het kan nodig zijn dat u ook een melding doet of aanvraag indient bij het Wabo bevoegd gezag. De werkzaamheden kunt u ook melden of aanvragen via het Omgevingsloket. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de betreffende gemeente.