Emissiebeheerplan 2014 - 2021 Minder emissies, schoner water

Gepubliceerd op 25 juni 2014

Minder emissies, schoner water! Dat is de titel van het nieuwe Emissiebeheerplan 2014 -2021 (EBP) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Met dit plan wil het waterschap emissies van milieubelastende stoffen terugdringen. De belangrijkste speerpunten zijn de uitvoering van de bestuursovereenkomst ‘Nutriënten veenweide Rijn-West’ om de nutriëntenbelasting terug te dringen en het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ voor de aanpak van bestrijdingsmiddelen.
Zuurstofvragende stoffen, medicijnresten, zware metalen en overige stoffen (prioritaire stoffen, zwerfvuil, PAK’s etc.) zijn andere probleemstoffen die aandacht krijgen in het plan.

Nutriënten veenweide Rijn-West

Het waterschap werkt al volop samen met agrariërs en fruittelers om de waterkwaliteit te verbeteren in de periode tot 2021. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Bij het project ‘Nutriënten veenweide Rijn-West’ werkt het waterschap samen met agrariërs in het veenweidegebied om uit- en afspoeling van voedingsstoffen op agrarische bedrijven tegen te gaan en nutriëntenemissies te beperken. Dat gebeurt door het breed inzetten van dertien concrete maatregelen.

Schoon water Utrechtse fruitteelt

In het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ staan afspraken met de fruitteelt om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Maatregelen zijn driftreducerende spuittechnieken, het gebruik van windschermen en een gerichte gewasbeschermingsmiddelenkeuze.

Werken aan schoon water

De Kaderrichtlijnwater (KRW) is opgesteld om in heel Europa de waterkwaliteit op orde te brengen. Diverse maatregelen van het waterschap dragen daaraan bij. In de periode tot 2015 gaat het om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages, baggeren en diverse Synergieprojecten.