Toezicht en handhaving bij De Stichtse Rijnlanden verandert

Gepubliceerd op 21 maart 2015

Het waterschap zorgt voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Om die taken goed uit te voeren, zijn er regels nodig. Zo mag een inwoner niet zomaar iets bouwen op de belangrijkste dijk in het gebied, de Lekdijk. Of chemisch afval in het water dumpen. Daarom is het van belang dat de regels ook worden gehandhaafd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft hier een nieuw plan voor gemaakt.

Goed gedrag

Belangrijke onderdelen van het nieuwe nalevingsbeleid zijn het bevestigen van goed naleefgedrag en het voorkomen van slechte naleving en irritaties. Zo ligt het accent nu meer op voorlichting over nut en noodzaak van regels, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.
Hierbij wordt goed gedrag gestimuleerd en ongewenst gedrag ontmoedigd. Daarbij wordt er meer gekeken naar de ernst van de overtreding en de houding van een overtreder. Wel blijven de wettelijke voorschriften de basis.
Verder wil het waterschap bezoeken door een toezichthouder zoveel mogelijk beperken, als de regels goed worden nageleefd.

Aanleiding

Aanleiding voor het nieuwe beleid zijn de aanpassingen in wet- en regelgeving, veranderde maatschappelijke inzichten en het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Als het waterschap bij het toezicht een overtreding constateert, wordt gebruik gemaakt van de bestuursrechtelijke bevoegdheden. Hierbij wordt zogenaamd situationeel gehandhaafd: het opleggen van een sanctie, die is gebaseerd op de ernst van het feit en de houding van de overtreder.